สสส.ลุยละครสำหรับพัฒนาเยาวชนต่อเนื่อง

หวังเปลี่ยนแปลงสังคม-ชุมชน

 

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายละครสำหรับเยาวชนทั่วประเทศ สานต่อโครงการละครสำหรับพัฒนาเยาวชนปี 2 เสริมสร้างทัศนคติ ยกระดับเยาวชนไทยเข้มแข็งทางปัญญา เพื่อเป็นเกราะป้องกันภัยสังคมรอบด้าน พร้อมจัดโรดโชว์ทั้งละครเวที ละครสัญจร และเวิร์คช้อปทั่วประเทศ

สสส.ลุยละครสำหรับพัฒนาเยาวชนต่อเนื่อง 

          อาจารย์ประภาส นวลเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์ สสส. เปิดเผยว่า สสส. โดยแผนงานทุนอุปถัมภ์ฯ ได้ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายละครสำหรับเยาวชนทั่วประเทศ ประกอบด้วย กลุ่มวิชาชีพด้านละคร สถานศึกษาที่เปิดสอนด้านละคร องค์กรภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และ กลุ่มเยาวชนทั่วประเทศ จัดทำโครงการละครสำหรับพัฒนาเยาวชน ปี 2 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “เยาวชนสร้างสรรค์สู่สังคมสุขภาวะ ผ่านกระบวนการศิลปะการละคร” เพื่อสานต่อแนวคิดในการพัฒนาเยาวชนให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในชุมชนเพื่อสร้างสรรค์สู่สังคมสุขภาวะและสร้างกระบวนการเรียนรู้คุณค่าพลังเยาวชนร่วมกัน โดยใช้ละครเป็นสื่อในการส่งเสริมและผลักดันให้เยาวชนกล้าแสดงออก รู้จักคุณค่าพลังแห่งตัวตน รู้จักการทำงานเป็นทีม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีทัศนคติเชิงบวกต่อสังคม

 

          โดยแผนการดำเนินโครงการละครสำหรับเยาวชนปี 2 ได้เปิดรับผลงานการสร้างสรรค์ละครในรูปแบบต่างๆ ทั้ง การจัดอบรมเวิร์คช็อปด้านบท ด้านการแสดง การผลิตละครเวที การแสดงละครสัญจร และมหกรรมละครสำหรับเยาวชนทั่วประเทศ ด้วยพลังและผลงานจากเครือข่ายกลุ่มละครเพื่อพัฒนาเยาวชนจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระและกลุ่มเยาวชน โดยในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าขอรับทุนมากกว่า 70 โครงการ และได้คัดเลือกเหลือเพียง 30 โครงการย่อยทั่วประเทศ เพื่อเป็นต้นแบบแก่การสร้างเยาวชนด้านการละครในรูปแบบต่างๆ

 

          ล่าสุด งานมหกรรมละครสำหรับเยาวชนระดับภูมิภาคกลาง” (รวมพล เยาวชน ชมละคร อร่อย”) ได้จัดขึ้น จากความร่วมมือของเทศบาลตำบลเขาขวาง ร่วมกับโรงเรียนช่องพรานวิทยา นำโดย ผู้อำนวยการเกียรติศักดิ์ คฤหบดี และครูในโรงเรียน พบว่า โรงเรียนช่องพรานวิทยา มีความโดดเด่น ในด้านการเป็นโรงเรียนต้นแบบที่สำคัญซึ่งใช้การพัฒนาเยาวชนโดยใช้กระบวนการละครได้อย่างสมบูรณ์แบบ

 

          นอกจากนี้ ด้วยความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนคนดูละคร ของกลุ่มภัทราวดีเธียเตอร์ โดยมีต้นแบบศิลปินที่มีชื่อเสียง ไม่ว่าจะเป็น ครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน ครูช่าง ชลประครร จันทร์เรือง คุณพิเชษฎ์ กลั่นชื่น และคุณนิกร แซ่ตั้งซึ่งเป็นศิลปินศิลปาธรปีล่าสุด เข้ามามีบทบาทถ่ายทอดวิชาศิลปะการแสดงให้กับเยาวชนทำให้เกิดการมีส่วนร่วมกับชุมชนเจ็ดเสมียน สามารถสร้างความร่วมมือกับชุมชนเป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

update:16-09-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

 

Shares:
QR Code :
QR Code