สสส.ลุยงานสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน

สสส. จับมือ 371 อปท. ใน 59 จังหวัด ลุยงานสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน ลงนามความร่วมมือ6 ประเด็นสุขภาวะ ตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายควบคุมบริโภคเหล้า-บุหรี่ ประกาศบ้านไหนมีเด็ก-ป่วยเรื้อรัง ต้องปลอดบุหรี่ 100% พร้อมตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจร ศูนย์เกษตรกรรมยั่งยืน ศูนย์จัดการขยะ พัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน


สสส.ลุยงานสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน thaihealth


เมื่อวันที่ 29 ส.ค. ที่ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร มีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน “นักสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน” โดยนางสาวดวงพร  เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส.ทำงานร่วมกับเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานด้านการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนเป็นสิ่งจำเป็นที่ชุมชนท้องถิ่นต้องร่วมคิดร่วมทำ ซึ่งหลังจากมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ในการทำงานขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะต่างๆ ครั้งนี้จะเป็นการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 371 แห่ง ใน 59 จังหวัด 6 ประเด็นสุขภาวะ


1) ชุมชนปลอดเหล้าและลดอุบัติเหตุจราจร2) ขับเคลื่อนเกษตรกรรมเพื่ออาหารชุมชน 3) การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ 4) การจัดการขยะและมลพิษ 5) การพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชน และ 6) ชุมชนปลอดบุหรี่  ซึ่งมุ่งทำงานให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ ประเด็นการควบคุมยาสูบ จะมีการตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายควบคุมบริโภคยาสูบ 15 แห่ง มีการกำหนดเป้าหมายในการลดบริโภคยาสูบอย่างชัดเจน ซึ่งจะเน้น 3 ด้าน คือ 1. การสร้างครอบครัวไร้ควัน โดยเริ่มจากครอบครัวที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี หรือครอบครัวที่มีผู้ป่วยเรื้อรัง คนในบ้านจะต้องเลิกบุหรี่ให้ได้ 100% 2. การสร้างคนต้นแบบเลิกบุหรี่ ผู้นำในชุมชนจะต้องเลิกบุหรี่เป็นตัวอย่าง และ 3. การสร้างพื้นที่ปลอดควัน โดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะ


สสส.ลุยงานสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน thaihealth


"สสส.รณรงค์ลด ละ เลิก บุหรี่ เหล้า ผ่านทางโฆษณากระตุ้นสังคม แต่อาจมีคนส่วนหนึ่งยังไม่สามารถเข้าถึง สสส.จึงขยายฐานการทำงานในชุมชน โดยเน้นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง มีการสร้างกระบวนการการเรียนรู้ผ่านผู้นำชุมชน พร้อมชักชวนให้คนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ลด ละ เลิก บุหรี่ โดยใช้ความรักความห่วงใยของคนในครอบครัวมาเป็นแรงกระตุ้น จัดตั้งเป็นศูนย์ชุมชนปลอดบุหรี่ 5 แห่ง  ส่วนประเด็นแอลกอฮอล์จะมีการตั้งศูนย์ควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ 3 แห่ง เน้นการทำงานต่อยอดจากเทศกาลงานบุญต่างๆ ทั้งงานศพ งานแต่งงาน ประเพณีแข่งเรือยาว งานบุญบั้งไฟ ประเด็นการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ มีการตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจร 11 แห่ง จะมีการพัฒนางานจากระดับตำบลยกระดับเป็นต้นแบบระดับจังหวัด โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในชุมชนท้องทิ่น ทั้ง อบจ. อบต.และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ซึ่งจะเลือก จ.เพชรบูรณ์ ขึ้นมาเป็นตัวอย่างรูปธรรมก่อนเป็นแห่งแรก" นางสาวดวงพร กล่าว 


ขณะที่ประเด็นเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะ จะมีการตั้งศูนย์เกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะ 7 แห่ง จะมีการฟื้นฟูระบบอาหารภายในชุมชน เน้นอาหารจากภาคการเกษตรกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่ออาหารปลอดภัยเชื่อมโยงกับประเด็นการจัดการขยะในชุมชนเช่น การนำเศษอาหารกลับมาทำปุ๋ย น้ำหมักชีวภาพ พัฒนาศูนย์สนับสนุนการพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชน 6 แห่ง สนับสนุนให้แกนนำเด็กและเยาวชนทำหน้าที่เป็นพลเมืองเด็กและเยาวชน


 


 


ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ