สสส. ร่วมขับเคลื่อนเพื่อยุติปัญหาเอดส์

ที่มา : สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพและสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.


ปี 62 ผู้ป่วยเข้าถึงยาต้าน HIV มากขึ้น thaihealth


สสส. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ.2560-2573


นายศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. เปิดเผยว่า สสส. ได้ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ.2560-2573 โดยต้องการบรรลุเป้าหมาย 3 ประการ ภายในปี 2573 ได้แก่ ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ เหลือไม่เกิน 1,000 รายต่อปี ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวี เหลือปีละไม่เกิน 4,000 รายและลดการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีลงจากเดิมร้อยละ 90 โดยที่ผ่านมา ผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อหลายรายไม่กล้าตรวจเลือด เพราะกลัวการถูกตีตราจากสังคม ทำให้ขาดการป้องกันตัวเองและเกิดการแพร่กระจายของเชื้อ สอดคล้องกับรายงานสุขภาพคนไทยปี 2562 ระบุว่าประชาชนร้อยละ 76.9 ลังเลที่จะไปตรวจหาเชื้อและคนส่วนใหญ่ร้อยละ 58.6 มีทัศนคติที่จะเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ สสส.จึงสนับสนุนการศึกษากฎหมายการห้ามเลือกปฏิบัติในต่างประเทศ พร้อมกับทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการป้องกันมะเร็งปากมดลูก


ปี 62 ผู้ป่วยเข้าถึงยาต้าน HIV มากขึ้น thaihealth


ด้าน นางสาวสุภัทรา นาคะผิว ผอ. มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ระบุว่า มูลนิธิฯ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล เพื่อรองรับหลักการตามมาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ระบุว่า “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน” โดยอยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อประชาชนเพื่อสนับสนุนการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าว คาดว่าจะได้รายชื่ออย่างน้อย 10,000 รายภายในสิ้นปีนี้ เชื่อว่าหากกฎหมายลูกฉบับดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากสภา จะสามารถลดการเลือกปฏิบัติในสังคมได้


ปี 62 ผู้ป่วยเข้าถึงยาต้าน HIV มากขึ้น thaihealth

Shares:
QR Code :
QR Code