สสส.มุ่งปลูกฝังค่านิยมเยาวชน – คนไทย มีนิสัยรักการอ่าน

สสส. จับมือ สอร. ลงนาม MOU สนับสนุนการทำงานร่วมกัน มุ่งพัฒนาสติปัญญา สร้างเสริมสุขภาวะทั้ง 4 มิติ ผ่านกิจกรรมเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ หวัง ปลูกฝังค่านิยมเยาวชน – คนไทย มีนิสัยรักการอ่าน พัฒนาสู่คนคุณภาพของประเทศ

เมื่อวันที่  13 พฤศจิกายน ที่อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน (MOU) โดยมี ดร.สิริกร มณีรินทร์ ประธานคณะอนุกรรมการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “แหล่งเรียนรู้ของสังคมไทยในวันพรุ่งนี้” และ รศ.ประภาภัทร นิยม ประธานคณะอนุกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. กล่าวปาฐกถา ในหัวข้อ “การสร้างเสริมสุขภาวะ 4 มิติผ่านกระบวนการเรียนรู้”

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. และ สอร. มีโครงการและกิจกรรมกระจายอยู่ทั่วประเทศ ภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือ สนับสนุนและส่งเสริมให้คนไทยเป็นคนคุณภาพ เพื่อนำพาสังคมไทยไปสู่สังคมที่น่าอยู่  โดย สสส. ได้ทำหน้าที่จุดประกาย สานพลังและประสานความร่วมมือกับกลุ่มบุคคล องค์กร และชุมชนทั่วไป มุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีครบ 4 มิติ ทั้งกาย จิต ปัญญา และสังคม  จึงเป็นโอกาสดีที่ สสส.และ สอร.จะร่วมกันสนับสนุนกระบวนการทำงานระหว่างกัน ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านทางสื่อสร้างสรรค์ ชุดความรู้ เทคโนโลยี นิทรรศการ และกิจกรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน

ทพ.กฤษดากล่าวว่า การลงนามความร่วมมือ มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ คือ 1.กระตุ้น และปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ มีนิสัยรักการอ่าน 2.เข้าใจความหมายของการมีสุขภาวะ และเกิดแรงบันดาลใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี 3.ขยายโอกาสให้กับประชาชน ในพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นเครือข่ายของ สสส.และ สอร. รวมถึงคนในชุมชนโดยรอบศูนย์เรียนรู้ สสส.ได้เข้าถึงองค์ความรู้ที่ทันสมัย และ 4.ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ เรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งนี้กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น ในการลงนามร่วมกัน ปี 57 อาทิ เกิดการแลกเปลี่ยนสื่อเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน การนำชุดนิทรรศการหมุนเวียนของศูนย์เรียนรู้ สสส.ไปจัดแสดงยัง TK Park ภูมิภาค, เชื่อมฐานข้อมูลระหว่าง ห้องสมุดสร้างปัญญา และ ห้องสมุด TK Park เป็นต้น

ด้าน ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้  กล่าวว่า สอร. ยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับ สสส. ในการสร้างสุขภาวะทางปัญญาให้แก่สังคมไทย โดยเชื่อว่า ทั้งสองหน่วยงานจะสามารถเอื้อประโยชน์ในกระบวนการทำงานได้เป็นอย่างดี ซึ่ง สอร. ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งในการร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการสร้างต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต ในรูปแบบอุทยานแห่งการเรียนรู้ อาทิ ห้องสมุดเด็ก ลานสานฝัน เป็นต้น

ดร.ทัศนัย กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมที่จะเกิดร่วมกัน ในปี 57 นั้น จะมุ่งเน้นการเชื่อมโยงโครงข่ายการทำงาน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางสุขภาวะที่กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยภารกิจของ สสส. จะได้รับการหยิบยกเข้าสู่กิจกรรมและเครือข่ายของ สอร. อย่างการจัดนิทรรศการในพื้นที่เครือข่ายของ สอร.ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ดังนั้น สอร. เชื่อว่า การส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้สู่สาธารณะ นับว่าเป็นสุขภาวะทางปัญญาที่สำคัญ ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถของเด็กและเยาวชนไทย ซึ่งจะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

 

Shares:
QR Code :
QR Code