สสส. – มช. นำร่องพัฒนาอาสาอาชีวอนามัย จ.ลำพูน 17 แห่ง พัฒนาแอปฯ Healthy i-Work สร้างสุขภาวะแรงงานนอกระบบอย่างยั่งยืน

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    “อาชีวอนามัย” แรงงานนอกระบบสุขภาพดี สสส. สานพลังคณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ นำร่องพื้นที่เป้าหมายทั้ง 17 แห่ง.ลำพูน หนุนเสริมสุขภาพกาย-ใจ สร้างสภาพแวดล้อม-ป้องกันผลกระทบสุขภาพจากการทำงาน พัฒนาอาสาสมัครอาชีวอนามัย สร้างสุขภาวะแรงงานนอกระบบอย่างแท้จริง

                    เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2566 ที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน จ.ลําพูน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ โดยศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ จัดโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลโครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริการ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนสุขภาพแรงงานนอกระบบ จ.ลำพูน ผศ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล ผู้จัดการโครงการฯ และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ กล่าวว่า ในพื้นที่ จ.ลำพูนการพัฒนาระบบ และกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ถึงอันตรายของสิ่งคุกคามต่อสุขภาพจากสภาพแวดล้อม และสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย เน้นหลักการการมีส่วนร่วมของแรงงาน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกำหนดปัญหา ความต้องการ วางแผน และดำเนินการแก้ไขปัญหา ประเมินผล เกิดการตื่นตัว และความเข้าใจในปัญหาตามบริบทของตนเองได้ถูกต้อง

                    ผศ.ดร.ธานี กล่าวต่อว่า “ได้พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครอาชีวอนามัย (อสอช.) สำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชน เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน มีส่วนร่วมสำคัญในการเป็นแกนนำถ่ายทอดความรู้ และเฝ้าระวังสุขภาพจากการทำงานให้กับแรงงานนอกระบบในชุมชน ขณะนี้ อสอช. สามารถนำความรู้ไปปรับปรุงสภาพการทำงานให้ปลอดภัยในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในพื้นที่ จำนวน 36 กลุ่ม ขยายไปสู่แรงงานนอกระบบในพื้นที่ให้ทั่วถึงต่อไปนอกจากนี้ได้สร้างเครื่องมือหนุนเสริมโดยพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน “Healthy i-Work” แรงงานสุขภาพดี เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแรงงานนอกระบบ ประเมินตนเองในการสัมผัสปัจจัยอันตรายจากการทำงาน ผลกระทบทางสุขภาพจากการทำงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในวางแผนการดำเนินงานในการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย สร้างเสริมสุขภาพแก่แรงงานนอกระบบในชุมชนอย่างยั่งยืน”

                    นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สสส. กล่าวว่า “กลุ่มแรงงานนอกระบบเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อปัญหาสุขภาพ สสส. จึงสนับสนุนกลไกพัฒนาสุขภาวะแรงงานนอกระบบในระดับพื้นที่ ให้มีอาชีวอนามัย ส่งเสริมสุขภาวะทั้งร่างกาย จิตใจ ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของแรงงานจากการทำงาน จัดการสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงาน นำร่อง จ.ลำพูน ยกระดับการให้บริการด้านอาชีวอนามัยของแรงงานนอกระบบในพื้นที่เป้าหมายทั้ง 17 แห่ง ได้แก่รพ.สต.หนองหลุม รพ.สต.บ้านกลาง รพ.สต.สันมะนะ รพ.สต.เวียงยอง รพ.สต.เหมืองจี้ รพ.สต.อุโมงค์ รพ.สต.หนองช้างคืน รพ.สต.ประตูป่า รพ.สต.บ้านป่าซางน้อย รพ.สต.หนองหนาม รพ.สต.บ้านป่าห้า รพ.สต.ริมปิง รพ.สต.ต้นธง รพ.สต.มะเขือแจ้ รพ.สต.หนองหล่ม รพ.สต.บ้านม้า และ รพ.สต.เหมืองง่า เพื่อให้เห็นความสำคัญของอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ นำสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน ที่สอดคล้องกับบริบทของแรงงานในชุมชนอย่างแท้จริง”

                    “สุขภาพจากการทำงานสุขภาวะในแรงงานสำคัญมาก เพราะต้องดูแล และเตรียมพร้อมก่อนวัยสูงอายุ เป็นการสร้างนำซ่อมก่อนเกิดโรคที่เกิดจากการทำงาน การขับเคลื่อนสุขภาวะในกลุ่มแรงงานนอกระบบ มีเป้าหมาย เพื่อให้เกิดอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ สามารถสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยในกลุ่มแรงงานอกระบบอย่างมีคุณภาพ บูรณาการงานสนับสนุนองค์ความรู้ สานพลังเครือข่าย นำไปขยายผลในพื้นที่อื่นต่อไป การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดบริการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบใน ชุมชนของแต่ละพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้บทบาท หน้าที่ และศักยภาพที่มีอยู่ในการพัฒนาระบบบริการอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่รูปแบบการดำเนินงานการจัดบริการอาชีวอนามัยอย่างมีประสิทธิภาพ” นพ.พงศ์เทพ กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code