สสส.พร้อมเป็นศูนย์กลางเอเชียใต้-ตะวันออก พัฒนานักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ

ที่มา: สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


สสส.พร้อมเป็นศูนย์กลางเอเชียใต้-ตะวันออก พัฒนานักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ thaihealth


แฟ้มภาพ


“รองนายกฯ ณรงค์” ประกาศ สสส.พร้อมเป็นศูนย์กลางเอเชียใต้-ตะวันออกพัฒนานักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ


“รองนายกฯ ณรงค์” ประกาศ สสส. พร้อมเป็นศูนย์กลางพัฒนานักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ 7 ประเทศเตรียมวางกลไกการเงินการคลังตามแบบ สสส. สู้โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่คุกคามชีวิตคนภูมิภาคเอเชียใต้-ตะวันออก ปีละ 8 ล้านคน WHO-SEARO ชื่นชม ไทยมีระบบสร้างเสริมสุขภาวะดีที่สุดในภูมิภาค สสส. ไทย เป็นตัวอย่างที่ดี สร้างแรงบันดาลใจให้ต่างชาติ


เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นพันธกิจที่ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สสส. กับ องค์การอนามัยโลกสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้-ตะวันออก (World Health Organization, South-East Asia Region Office : WHO-SEARO) ในการสร้างความเข้มแข็งด้านงานสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้-ตะวันออก ในระหว่างปี 2558-2560 โดยมี 7 ประเทศในภูมิภาคเข้าร่วมประชุม


สสส.พร้อมเป็นศูนย์กลางเอเชียใต้-ตะวันออก พัฒนานักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ thaihealthโดย พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประธานในพิธีเปิดการประชุม กล่าวว่า โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นภัยคุกคามของโลก เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรในภาคพื้นเอเชียใต้-ตะวันออก สูงเป็นอันดับ 1 คิดเป็น 55% ของการตายทั้งหมด หรือเกือบ 8 ล้านคนต่อปี ส่งผลกระทบต่อประเทศรายได้ต่ำและปานกลางอย่างมาก ถือเป็นความท้าทายที่ประเทศไทย โดย สสส. และ WHO-SEARO จะร่วมกัน วางรากฐานการพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียใต้-ตะวันออก โดยพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพของทั้ง 7 ประเทศ ผลักดันให้เกิดแผนปฏิบัติการระดับประเทศ และเกิดการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะกลายเป็นกำลังสำคัญในการทำงานสร้างเสริมสุขภาพในภูมิภาคนี้อย่างยั่งยืนต่อไป


 “ไทยถือเป็นต้นแบบของประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้-ตะวันออก ที่ประสบความสำเร็จในการมีกองทุน สสส. ดูแลสุขภาวะของประชาชน หลายประเทศนำไทยเป็นแบบอย่าง ซึ่งองค์การอนามัยโลกให้การชื่นชม สสส. เป็นต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพ มีการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะเป็นประเทศแรกๆ ในภูมิภาค ทำให้มีประสบการณ์ถ่ายทอดแก่เพื่อนสมาชิก ซึ่งผลงานสสส.ตลอด 15 ปี มีมากมายไม่ใช่มีเพียงเรื่องเหล้า บุหรี่ แต่ครอบคลุมการมีสุขภาพ กาย  ใจ และการสร้างสังคมที่ดี องค์การอนามัยโลกเห็นความสำเร็จของสสส. และเห็นว่าประเทศไทยทำได้ ประเทศอื่นๆ ก็น่าจะทำได้ด้วย จึงให้ไทยเป็นต้นแบบและเป็นศูนย์กลางในการพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพของประชากรในภูมิภาคแก่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะการสร้างกลไกและรูปแบบนวัตกรรมการเงินการคลังเพื่องานสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญให้ประเทศต่างๆ มีงบประมาณเฉพาะนำมาใช้ทำงานสร้างเสริมสุขภาพ" พลเรือเอก ณรงค์  กล่าวว่า


ดร.สุวจี กู๊ด ผู้ประสานงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและปัจจัยกำหนดสุขภาพทางสังคม องค์การอนามัยโลกสสส.พร้อมเป็นศูนย์กลางเอเชียใต้-ตะวันออก พัฒนานักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ thaihealthประจำภูมิภาคเอเชียใต้-ตะวันออก กล่าวว่า ทิศทางขององค์การอนามัยโลกทุกภูมิภาค คือสนับสนุนทุกประเทศมีการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรค เพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืน ดังนั้นจึงไม่ใช่แค่การให้ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก แต่จะต้องเพิ่มทักษะการทำงานด้านสร้างเสริมสุขภาพให้แก่บุคลากรในแต่ละประเทศด้วย ซึ่งระบบสุขภาวะของไทย มีความเข้มแข็งที่สุดในภูมิภาคนี้ มีการทำงานร่วมกันโดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์กรที่ดำเนินงานใน 3 ด้าน คือ 1.ด้านหลักประกันสุขภาพ ได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม  2.ด้านนโยบาย คือ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ 3.ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ คือ สสส. มีประสบการณ์การทำงานสร้างเสริมสุขภาพยาวนานกว่าหลายประเทศในภูมิภาคนี้ เป็นศูนย์กลางและเป็นต้นแบบถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประเทศอื่นๆ ที่เป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติและขับเคลื่อนสังคม สสส. ถือเป็นตัวอย่างที่ดีช่วยให้แต่ละประเทศเกิดแรงบันดาลใจในการทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ


ทั้งนี้ สำหรับ 7 ประเทศ ที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เมียนมาร์ อินโดนีเซีย ราชอาณาจักรกัมพูชา ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ศรีลังกา และติมอร์ เลสเต นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจากองค์กรอนามัยโลกประจำประเทศไทย ผู้บริหารองค์การสร้างเสริมสุขภาพของ สิงค์โปร ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้ ร่วมให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานสร้างเสริมสุขภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code