สสส.-พม. พัฒนาแพลตฟอร์ม เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว ช่วยคนพิการ-ผู้สูงอายุ เดินทางสะดวก ปลอดภัย

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส. 


สสส.-พม. พัฒนาแพลตฟอร์ม เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว ช่วยคนพิการ-ผู้สูงอายุ เดินทางสะดวก ปลอดภัย thaihealth


พม. จับมือ สสส. – ภาคีเครือข่าย พัฒนาแพลตฟอร์ม “เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว” ช่วยคนพิการ-ผู้สูงอายุ เดินทางสะดวก ปลอดภัย ลดพึ่งพาผู้อื่น 3,000 จุด ดันขยายพื้นที่ จัดการเมืองยั่งยืน Inclusive City สู่การมีสุขภาวะที่ดี


วันนี้ (13 ธ.ค. 64) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดโครงการ “แพลตฟอร์มการขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ” เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุในสังคมไทย ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม Line Chatbot เมืองใจดีเที่ยวทุกวัย ภายใต้แนวคิด “เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว”


สสส.-พม. พัฒนาแพลตฟอร์ม เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว ช่วยคนพิการ-ผู้สูงอายุ เดินทางสะดวก ปลอดภัย thaihealth


โดยมีผู้บริหารกระทรวง พม. พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล องค์กรคนพิการ ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน


 


สสส.-พม. พัฒนาแพลตฟอร์ม เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว ช่วยคนพิการ-ผู้สูงอายุ เดินทางสะดวก ปลอดภัย thaihealth


นางสาวสราญภัทร กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนิน “โครงการให้บริการฐานข้อมูลและช่องทางการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก ตามแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน” ซึ่งสอดคล้องพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 20 ให้คนพิการได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน 5 ด้าน ได้แก่ ทางลาด ที่จอดรถ ห้องน้ำ ป้ายสัญลักษณ์ และบริการข้อมูล นอกจากนี้ รวมไปถึงระบบขนส่งประกอบด้วย การเดินทาง  ทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ


 


สสส.-พม. พัฒนาแพลตฟอร์ม เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว ช่วยคนพิการ-ผู้สูงอายุ เดินทางสะดวก ปลอดภัย thaihealth


ทั้งนี้ การใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มเป็นประโยชน์ต่อวิถีชีวิตแบบใหม่ให้คนพิการและผู้สูงอายุ เข้าถึงระบบบริการทางสังคม ด้วยการบริหารจัดการผ่านแพลตฟอร์ม ดิจิทัล/5G ตามนโยบายรัฐบาล โดยปัจจุบันมีคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการแล้ว จำนวนกว่า 2 ล้านคน โดยโครงการดังกล่าวจึงจัดขึ้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานที่สาธารณะที่มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ผ่านแพลตฟอร์ม Line Chatbot เมืองใจดี เที่ยวทุกวัย ภายใต้แนวคิด “เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว”


 


สสส.-พม. พัฒนาแพลตฟอร์ม เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว ช่วยคนพิการ-ผู้สูงอายุ เดินทางสะดวก ปลอดภัย thaihealth


เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ในการปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม นอกจากนี้ ผู้ที่ร่วมส่งข้อมูลและภาพถ่ายสถานที่สาธารณะที่มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุผ่าน Line Chatbot ดังกล่าวจะได้รับคะแนนสะสมเพื่อแข่งขันชิงเงินรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวนทั้งสิ้น 13 รางวัล รางวัลสูงสุด 20,000 บาท


โดยจะเริ่มต้นกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยขอเชิญชวนประชาชน นิสิต นักศึกษา ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแพลตฟอร์ม Line Chatbot เมืองใจดีเที่ยวทุกวัย ภายใต้แนวคิด“เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว” จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการสำรวจสถานที่ ที่มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


 


สสส.-พม. พัฒนาแพลตฟอร์ม เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว ช่วยคนพิการ-ผู้สูงอายุ เดินทางสะดวก ปลอดภัย thaihealth


ด้าน นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยขาดเครื่องมือ ฐานข้อมูล และนวัตกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานของคนพิการและผู้สูงอายุเรื่องการเดินทางและสถานที่ให้คนกลุ่มนี้ได้ใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและเสมอภาคในสังคม สสส. ได้ร่วมกับ กระทรวง พม. พก. และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดทำและขยายผลการใช้งาน Line chatbot “เมืองใจดี” ภายใต้แนวคิด “เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว” รณรงค์ให้ ผู้สูงอายุ คนพิการ และประชาชน ได้ใช้ในการสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่เพื่อให้เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ครอบคลุม


 


สสส.-พม. พัฒนาแพลตฟอร์ม เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว ช่วยคนพิการ-ผู้สูงอายุ เดินทางสะดวก ปลอดภัย thaihealth


โดย สสส. รวบรวมข้อมูล 5 ประเภท ได้แก่ 1) ทางลาด 2) ห้องน้ำ 3) ที่จอดรถ 4) ป้ายและสัญลักษณ์ และ 5) ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ซึ่งปัจจุบันมีฐานข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกกว่า 3,000 จุด และมีแผนขยายฐานข้อมูลไปถึงระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ ในอนาคต เพื่อเตรียมพร้อมผลักดันสู่การจัดการเมืองยั่งยืน Inclusive City ต่อไป


 


สสส.-พม. พัฒนาแพลตฟอร์ม เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว ช่วยคนพิการ-ผู้สูงอายุ เดินทางสะดวก ปลอดภัย thaihealth


 

Shares:
QR Code :
QR Code