สสส.ปลุกเด็กด้อยโอกาสร่วมพัฒนาชุมชน

สสส.ปลุกเด็กด้อยโอกาสร่วมพัฒนาชุมชน

สสส.หนุนโครงการเพื่อเด็กด้อยโอกาส ปั้นกิจกรรมลด”ช่องว่าง”อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมือง ทั้งการศึกษา ระบบสุขภาพ การสร้างเครือข่ายรวมกลุ่มเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน 

นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ รองประธานกรรมการบริหารแผนสนับสนุนโครงการเปิดรับทั่วไปและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงโครงการสร้างสรรค์กิจกรรมสำหรับกลุ่มเด็กด้อยโอกาสว่า ปีนี้โครงการจะเน้นการสร้างแกนนำเยาวชนในพื้นที่ต่าง ๆ ตามประเด็นของกิจกรรมให้เข้มข้นขึ้น ทั้งกลุ่มเยาวชนชาวเลซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนชาติพันธุ์ใน จ.ภูเก็ต กลุ่มเด็กแรงงานในสวนส้มที่ จ.เชียงใหม่ กลุ่มเด็กพิการที่ จ.เชียงราย โดยจะนำเยาวชนเหล่านี้ร่วมอบรมทำกิจกรรมเสริมทักษะพื้นฐานตามลักษณะเฉพาะกลุ่ม ทั้งทักษะการใช้ชีวิต ทักษะอาชีพ รวมทั้งการสำรวจชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบสุขภาพทั้งนี้เพื่อให้แกนนำเหล่านั้นเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้ ก่อนเป็นกำลังหลักร่วมสร้างชุมชนของตนเอง

นายวีรพงษ์ กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือน ม.ค. 55 โดยวันที่ 25-26 ม.ค.เป็นการอบรมทักษะนวดแผนไทยให้แก่เด็กพิการพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากนั้นแต่ละโครงการจะเริ่มทำกิจกรรมในช่วงเดือน ก.พ. ครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตามจากการประเมินศักยภาพแล้วต้องยอมรับว่าเยาวชนกลุ่มนี้มีความพร้อมน้อยกว่าเยาวชนในระบบการศึกษาปกติ เพราะต้องรับผิดชอบภาระครอบครัว ทำให้มีโอกาสในการทำกิจกรรมน้อย ดังนั้น สสส. จึงต้องเชื่อมโยงกับเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อร่วมออกแบบตามความต้องการของเยาวชน พร้อมสนับสนุนให้ชุมชนของกลุ่มเด็กเหล่านี้เข้มแข็งและเป็นกำลังหลักในการบ่มเพาะเยาวชนรายอื่นๆ ต่อไป

สสส.ปลุกเด็กด้อยโอกาสร่วมพัฒนาชุมชน สสส.ปลุกเด็กด้อยโอกาสร่วมพัฒนาชุมชน

นายอดุลย์ ดวงดีทวีรัตน์ สมาคมสร้างเสริมเด็ก เยาวชน และครอบครัว ฐานะหัวหน้าผู้ประสานงาน “โครงการวันแลงใหม่ของเด็กในสวน” กล่าวว่า กิจกรรมที่ทำขณะนี้จะเน้นให้เยาวชนสำรวจชุมชนตัวเองผ่านการผลิตสื่อเพื่อสะท้อนความคิดที่มีต่อตัวเอง จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาเสนอพร้อมวิเคราะห์ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของตนดีขึ้น เพื่อสร้างทักษะการตัดสินใจเลือกแนวทางชีวิตให้แก่เยาวชนด้วย

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Shares:
QR Code :
QR Code