สสส.ประกาศรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัคร

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะสรรหานักวิชาการ คนรุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานในตำแหน่งดังนี้

1. นักวิชาการบริหารแผนงานสร้างเสริมสุขภาพ

ขอบเขตงาน

1. บริหารจัดการแผนงาน/โครงการด้านการสร้างเสริมสุขภาพตามประเด็นที่รับมอบหมาย

2. จัดการความรู้ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกิดความร่วมมือระหว่างแผนงาน/โครงการต่างๆ

3. ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารแผน

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

อายุไม่เกิน 35 ปี

จบการศึกษาปริญญาโท โดยจบปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งดังนี้ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาชีพสุขภาพ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี ในด้านการบริหารหรือประสานงานแผนงาน/โครงการ

มีความสามารถในการประสานการประชุม จดบันทึก/สรุปการประชุม ระดับดีมากหรือเคยทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน/คณะกรรมการ

มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ คิดเป็นระบบ มีจิตใจบริการ สามารถทำงานเป็นทีม

2. นักวิชาการด้านภาคีสัมพันธ์

ขอบเขตงาน

1. จัดทำแผนเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายของ สสส.และนำแผนไปปฏิบัติให้บรรลุผล

2. สร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายภาย ด้านการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาความรู้

3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี

จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง

หากมีประสบการณ์ในการด้านงานการพัฒนาเครือข่าย หรือ พัฒนาบุคลากร หรือ พัฒนาลูกค้าสัมพันธ์ (customer relation management) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ คิดเป็นระบบ มีจิตใจบริการ สามารถทำงานเป็นทีม

3. นักวิชาการด้านวิเทศสัมพันธ์

ขอบเขตงาน

1. ร่วมกับผู้บริหารในการดำเนินยุทธศาสตร์งานด้านต่างประเทศของ สสส.

2. ประสานงานตามภารกิจของ สสส. กับบุคลากร และเครือข่ายองค์กรต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ

3. จัดให้มีความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

4. เผยแพร่ข้อมูลและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ สสส. ต่อนานาชาติ

5. สนับสนุนการทำงานด้านการต่างประเทศของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และภาคี สสส. ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี

จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปีในการทำงานกับหน่วยงานระหว่างประเทศหรือองค์กรต่างประเทศ หรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิเทศสัมพันธ์ขององค์กร

ผู้มีประสบการณ์ในการจัดประชุมนานาชาติ หรือมีความสามารถในภาษาสากลหลายภาษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ภาษาอังกฤษดีมาก หากมีผลสอบ toefl หรือ ielt ให้แสดงนำมาแสดงด้วย

มีทักษะในการจัดการ สามารถริเริ่ม – ควบคุมงานด้วยตนเองได้

**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

**สามารถใช้ โปรแกรม microsoft word, excel, powerpoint**

**มีทักษะในเขียนภาษาไทยได้ดีมาก และใช้ภาษาอังกฤษได้ดี**

ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ อาคาร เอส.เอ็ม. ทาวเวอร์ ชั้น 34 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 หรือ [email protected] ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2553 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2298-0500

หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 มิถุนายน 2553

**เฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้นที่จะได้รับการพิจารณา**

ดาวน์โหลด ใบสมัครงาน ได้ที่นี่

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

update : 18-06-53

อัพเดทเนื้อหาโดย นพรัตน์ นริสรานนท์

Shares:
QR Code :
QR Code