สสส. นำคณะ INHPF ศึกษาพื้นที่สุขภาวะ Healthy Space ชู กทม. ต้นแบบพื้นที่เอื้อกิจกรรมทางกาย สร้างสุขภาวะชุมชนยั่งยืน

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    สสส. – กทม. ปลื้ม คณะ INHPF นานาชาติ ศึกษาพื้นที่สุขภาวะ Healthy Space สวนเบญจกิติ ชู กทม. เป็นต้นแบบพื้นที่เอื้อกิจกรรมทางกายของคนในชุมชนกว่า 30 แห่ง ตอบโจทย์คนเมือง ขยายการทำงานร่วมกับอีกหลายจังหวัด สร้างพื้นที่สุขภาวะในชุมชนอย่างยั่งยืน


                    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำคณะเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติ (the International Network of Health Promotion Foundations-INHPF) ลงพื้นที่ ศึกษาดูงานในพื้นที่สร้างเสริมวิถีสุขภาวะคนเมือง “Healthy Space” สวนเบญจกิติ พื้นที่สุขภาวะ สร้างกิจกรรมทางกาย และใช้ประโยชน์ของคนเมือง รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กทม. ร่วมกับ สสส. พัฒนาโครงการ Healthy city เมืองน่าอยู่ เมืองสุขภาพดี มีพื้นฐานคือทำให้พื้นที่สาธารณะต่างๆ ของกทม. เข้าถึงคนได้ทุกกลุ่ม จากแนวคิดการพัฒนาเมืองสุขภาวะที่สสส. สนับสนุนการมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันที่เหมาะกับวิถีชีวิตคนเมือง เช่น การเดินมาทำงาน ออกกำลังกายหลังเลิกงาน รวมถึงสถานที่พักผ่อน ที่สำคัญต้องเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัย ทำให้คนรู้สึกว่าพื้นที่สาธารณะในกทม. เป็นพื้นที่ส่วนรวมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ สวนป่าเบญจกิติ ขณะนี้ปลูกต้นไม้ได้ 6 แสนต้น จากที่ตั้งเป้าไว้ 1 ล้านต้น มีความร่มรื่น และเป็นแลนด์มาร์กจุดพักผ่อนของคนกรุงเทพฯ

                    “สสส. มีศักยภาพในการทำงานเพื่อสุขภาวะ สามารถรวบรวมคนทุกกลุ่ม ทั้งภาครัฐ วิชาการ เอกชน ประชาสังคม หรือแม้แต่องค์กรระหว่างประเทศ ช่วยเพิ่มความหลากหลาย มีรูปแบบ และแนวทางทำงานที่ทันสมัย ทันสถานการณ์ มีภาคีเครือข่ายที่เข้าถึงประชาชน การทำงานของสสส. ถือเป็นกระบอกเสียงของภาคประชาชนที่สะท้อนถึงลักษณะการใช้ชีวิต และความต้องการของคนทุกกลุ่มได้อย่างดี” รศ.ดร.ทวิดา กล่าว


                    ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส. มีนโยบายมุ่งเน้นพัฒนาเมืองที่ดีต่อสุขภาวะ โดยนำร่อง กทม. เป็นต้นแบบพื้นที่ ที่เอื้อให้เกิดกิจกรรมทางกายของคนในชุมชนกว่า 30 แห่ง สามารถสร้างเมืองที่มีความเหมาะสมกับทุกคน เป็นตัวแทนของการพัฒนาเมืองให้มีสุขภาพอย่างยั่งยืน มีแนวทางที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่ นักวิชาการ มาร่วมพัฒนา และออกแบบเมืองให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ เกิดการใช้งานได้จริง ซึ่ง กทม. หนุนเสริมกระจายแนวคิดการทำงานลักษณะนี้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในกรุงเทพฯ ขณะเดียวกันพื้นที่ในหลายจังหวัดเริ่มมีการขับเคลื่อนแล้ว เช่น ร้อยเอ็ด ภูเก็ต เชียงราย นอกจากเป็นเมืองที่ทุกคนใช้ชีวิตได้แล้ว ยังช่วยเรื่องเศรษฐกิจสร้างรายได้จากการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสุขภาวะ ทั้งนี้ สสส. จะมุ่งแสวงหาแนวทางการทำงานใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์คนเมือง และคนในต่างจังหวัด

Shares:
QR Code :
QR Code