สสส.ชูค่ายเยาวชนอาสาพัฒนาศักยภาพชุมชน

          สสส.ชูค่ายเยาวชนอาสาพัฒนาศักยภาพชุมชน


 /data/content/25873/cms/e_fijnpqruvz89.jpg


         น.ส.พนิดา บุญเทพ ผู้จัดการโครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ค่ายสร้างสุข) มูลนิธิโกมลคีมทอง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า จากการที่มูลนิธิโกมลคีมทองและสสส.ได้จัดเวทีถอดบทเรียนค่ายอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือค่ายสร้างสุขปีที่ 8 เมื่อเร็ว ๆ นี้ พบว่า ผลการถอดบทเรียนล่าสุดของกิจกรรมค่ายอาสาฯประจำปี 2557 ยังพบอีกว่า เยาวชนส่วนใหญ่สนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนในแง่มุมต่าง ๆ มากกว่าเรื่องการศึกษา สุขภาพ หรือสิ่งแวดล้อม ที่เคยเป็นประเด็นลำดับต้น ๆ แสดงให้เห็นว่าสิทธิมนุษยชนในสังคมยังมีปัญหาอยู่ หรือเป็นวาระสำคัญที่ต้องช่วยกันผลักดัน


          ทั้งนี้ เยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมค่ายอาสาฯ ส่วนใหญ่มาด้วยความสมัครใจและมีจุดหมายเดียวกันคือ อยากมีส่วนร่วมให้สังคมดีขึ้นที่สำคัญค่ายอาสาฯ จะเป็นบทเรียนที่ช่วยกล่อมเกลาให้คนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตประชาชนของชาติ ได้แสดงศักยภาพผ่านการทำงาน รวมทั้งได้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจากการปฏิบัติจริงด้วย


          "กลุ่มอาสาสมัครจิตอาสาที่ได้ร่วมค่ายอาสาฯ จะเน้นพัฒนาศักยภาพในชุมชนเป็นหลัก เรียนรู้ข้อเท็จจริงว่าสิ่งที่ชุมชนต้องการคืออะไร พัฒนาได้อย่างไร ไม่ได้เน้นที่การสร้างวัตถุหรือมุ่งอุปการะผู้ที่ด้อยกว่าเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ตลอดระยะเวลากิจกรรมได้ประมวลประเด็นที่เยาวชนค่ายอาสาฯ สนใจได้ 5 ประเด็น ได้แก่ การศึกษา สิ่งแวดล้อม สุขภาพ สิทธิมนุษยชนจิตอาสา ซึ่งสะท้อนว่าเยาวชนตั้งข้อสังเกตถึงประเด็นปัญหาเหล่านี้และพร้อมจะมีร่วมผลักดันในทางที่ดีขึ้น" ผู้จัดการโครงการ กล่าว


 


 


          ที่มา : เว็บไซต์คมชัดลึก


          ขอบคุณภาพจาก เด็กค่าย สร้างสุข


 

Shares:
QR Code :
QR Code