สสส. ชวนส่งความสุขปีใหม่ ด้วย OTOP เพื่อสุขภาพ

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


สสส. ชวนส่งความสุขปีใหม่ ด้วย OTOP เพื่อสุขภาพ thaihealth


สมาคมโภชนาการฯ – สสส. ชวนส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ ด้วยผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP เพื่อสุขภาพ ลดน้ำตาล โซเดียม 15-45% จัดชุดขนม “ข้าวตัง-กล้วยเบรกแตก-สาลี่-ทองม้วน” จากร้านชื่อดัง รวม 32 รายการ อร่อยดีต่อใจและสุขภาพ จำหน่ายในร้านค้าศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ 5 แห่ง


เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ที่อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แถลงข่าว "ส่งความสุข ด้วยผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP เพื่อสุขภาพ" (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักผลไม้) ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตและบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP เพื่อสุขภาพ


ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้จัดการโครงการฯ กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการผลิตและบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP เพื่อสุขภาพ มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความรู้และทักษะในการผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับประชาชนในทุกกลุ่มวัย และออกมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืน  พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลเพื่อสื่อสารให้ประชาชนรับรู้และเกิดความตระหนักในด้านโภชนาการและการอ่านฉลากโภชนาการ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการบริโภคอาหารหวานมันเค็มลง เพิ่มการบริโภคผักผลไม้ และรู้วิธีที่จะควบคุมปริมาณการบริโภคอาหารให้พอดี ซึ่งจะทำให้ประชาชนไทยมีสุขภาพดี


สสส. ชวนส่งความสุขปีใหม่ ด้วย OTOP เพื่อสุขภาพ thaihealth


ผศ.ดร.เรวดี กล่าวต่อว่า ได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP ในการนำผลิตภัณฑ์ยอดนิยมของท้องถิ่น ระดับ OTOP 4 -5 ดาว มาพัฒนาและปรับปรุงส่วนประกอบโดยลดน้ำตาล โซเดียม และไขมันอิ่มตัวลง แต่ยังคงมีรสชาติที่อร่อย และออกวางจำหน่าย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการลดการบริโภคน้ำตาล โซเดียม และไขมันลง ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีการแสดงฉลากโภชนาการ GDA เพื่อให้ข้อมูลโภชนาการแก่ผู้บริโภคเพื่อให้สามารถเลือกบริโภคอาหารให้เหมาะสมกับสุขภาพได้ รวมทั้งยังเหมาะที่จะเป็นของฝาก ของขวัญที่จะส่งมอบความรัก ความห่วงใย ความปรารถนาดี ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขปีใหม่นี้


สสส. ชวนส่งความสุขปีใหม่ ด้วย OTOP เพื่อสุขภาพ thaihealth


สำหรับปี 2560 นี้ มีผลิตภัณฑ์ในโครงการฯที่สามารถลดน้ำตาล และ/หรือโซเดียมได้ 15-45% พร้อมออกจำหน่ายแล้ว จำนวน 32 รายการ ได้แก่ กระยาสารทสูตรลดน้ำตาลและโซเดียม กระยาสารทสูตรลดโซเดียมและไขมันอิ่มตัว ฝอยทองสูตรหญ้าหวาน ข้าวตังหน้างาสูตรลดน้ำตาล กะหรี่ปั๊บลดน้ำตาลและโซเดียม น้ำสมุนไพร น้ำนมข้าวโพดสูตรลดน้ำตาล หมูสวรรค์สูตรหญ้าหวาน สาลี่ ทองม้วนผสมผัก ธัญพืช กล้วยแผ่นอบไม่เติมน้ำตาล กล้วยเบรกแตกลดน้ำตาลและไขมันอิ่มตัว น้ำพริกเผาผสมหล่อฮั้งก้วย ฯลฯ  ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารเหล่านี้ล้วนมาจากผู้ประกอบการ OTOP ทั้งที่เป็นวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน และผู้ประกอบรายย่อย ในพื้นที่ 7 จังหวัดในเขตภาคกลาง ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และเพชรบุรี ซึ่งเข้าร่วมโครงการ 12 ราย และมีร้านค้าศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการ  5 แห่ง คือ สวนริมเขา  ถ.มิตรภาพ จ.สระบุรี ศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์ พุแค จ.สระบุรี รินขนมไทย จ.ฉะเชิงเทรา เอกชัยสาลี่สุพรรณ  จ. สุพรรณบุรี บ้านขนมนันทวัน จ.เพชรบุรี  และจะมีจำหน่ายที่ เลมอนฟาร์มและซูเปอร์มารเก๊ตต่างๆ ราวต้นปี 2561 ซึ่งจะเป็นการประสานงานระหว่างผู้ประกอบการกับร้านค้าต่างๆ ต่อไป


นอกจากนี้ ทางจังหวัดสระบุรีได้ให้ความสนใจที่จะต่อยอดผลจาการโครงการฯ มีการศึกษาให้มีการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทีดีต่อสุขภาพชนิดอื่นต่อๆ ไป และเกิดความเชื่อมโยงการประสานความรู้ระหว่างผู้ประกอบการกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา และสำนักงานส่งเสริมการเกษตรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ ในการจำหน่ายให้ยั่งยืนต่อไป


สอบถามเพิ่มเติม 


o   สวนริมเขา  ถ.มิตรภาพ จ.สระบุรี โทรศัพท์ : 080 253 6536


o   ศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์ พุแค จ.สระบุรี โทรศัพท์ 081 852 9391


o   รินขนมไทย จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ : 0-3851-2534 , 0-3851-3777


o   เอกชัยสาลี่สุพรรณ  จ. สุพรรณบุรี โทรศัพท์: 0-355-2511-1


o   บ้านขนมนันทวัน จ.เพชรบุรี  โทรศัพท์: 032-419910 /032-400148

Shares:
QR Code :
QR Code