สสส.ชวนงดเหล้าเข้าพรรษาปี 60 ทำดีงดเหล้าตลอดชีวิต

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


สสส.ชวนงดเหล้าเข้าพรรษาปี 60 ทำดีงดเหล้าตลอดชีวิต thaihealth


แฟ้มภาพ


สสส. และเครือข่ายงดเหล้า พร้อมด้วยภาคีฯ จัดพิธีปฏิญาณตนเลิกเหล้าตลอดชีวิต พร้อมประกาศ!! เปิดตัวชมรมคนหัวใจเพชรในทุกจังหวัดทั่วประเทศ  โดยมอบเข็มสัญลักษณ์คนหัวเพชร ซึ่งนับเป็นนักรณรงค์จิตอาสา ชวนคนลด ละ เลิกน้ำเมา เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน..ทำดีถวายพ่อแห่งแผ่นดิน ทั้งนี้กิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาที่ผ่านมา พบว่าร้อยละ 81.2 ระบุประหยัดค่าใช้จ่ายได้.. และสามารถประหยัดเงินจากการดื่มโดยรวม 13 ,459 ลบ.


(บ่าย) วันที่ 5 กรกฎาคม 2560  ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จังหวัดนนทบุรี สำนักงานกองทุนสันบสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)  พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรม สืบสานพระราชปณิธาน..ทำดีถวายพ่อ “คำสัญญาจากจิตอาสานักสู้คนหัวใจเพชร” พร้อมเปิดตัวชมรมคนหัวใจเพชร (คนเลิกเหล้านักรณรงค์) และเพื่อถวายเป็นพะราชกุศล โดยการถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในกิจกรรมพระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง กล่าวสัมโมทนียกถา สร้างกำลังใจ ให้แนวคิด วิธีปฏิบัติ สำหรับ นักรณรงค์จิตอาสาคนหัวใจเพชร ทั้งนี้ นายแพทย์ วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นประธานในพิธี


นายแพทย์ วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวในกิจกรรมว่า “วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญที่ชาวพุทธจะได้กำหนดจิตแน่วแน่ในการบำเพ็ญความดีเป็นเวลา 3 เดือน  ซึ่งการงดดื่มสุราก็ถือเป็นมหากุศล จากการปฏิบัติบูชา นับว่าเป็นบุญกุศลสูงสุด ทั้งนี้ รัฐบาลความมุ่งหวังให้คนไทยได้งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อยังส่งผลไปถึงการดูแลสุขภาพ การลดอุบัติเหตุ อาชญากรรม และปัญหาอื่นๆจากการขาดสติ  อีกทั้ง ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการดื่ม และช่วยเติมความสุข ความอบอุ่นให้แก่ครอบครัวอีกด้วย  หากเราทุกคนน้อมนำพระราชดำรัสของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” มาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานการใช้ชีวิตแล้ว จะนำประโยชน์และความสุขแก่ตัวเอง ส่วนรวมและร่วมพัฒนาสังคมประเทศได้เป็นอย่างมาก”


สสส.ชวนงดเหล้าเข้าพรรษาปี 60 ทำดีงดเหล้าตลอดชีวิต thaihealth


ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล  รองผู้จัดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 15 แล้ว ตั้งแต่มีเพียงร้อยละ 40 ของผู้ดื่มสุราที่เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาในปี 2546 ขึ้นมาเป็นร้อยละ 70 – 80 ในช่วงสองสามปีหลังนี้ ผลการประเมินผลพบว่ามีประมาณครึ่งหนึ่งที่หยุดดื่มเหล้าได้ตลอดพรรษาสามเดือน   และยังพบว่าจากผลของการงดดื่ม พบว่าร้อยละ 81.2 ระบุประหยัดค่าใช้จ่ายได้/ ร้อยละ 80.5 ระบุสุขภาพร่างกายดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีร้อยละ 50.2 ระบุสุขภาพจิตใจดีขึ้น และร้อยละ 31.1 ระบุลดปัญหาในครอบครัว/ มีความสุขในครอบครัวมากขึ้น และการประหยัดเงินจากการดื่มแอลกอฮอล์ได้ โดยมีค่าเฉลี่ย 1,692 บาท และมีค่าประมาณการจำนวนเงินโดยรวมที่ประหยัดได้ทั้งสิ้น 13,459,836,480 บาท และเมื่อสอบถามถึงแนวโน้มของการดื่มหลังออกพรรษา พบว่ากลุ่มเป้าหมาย มีความตั้งใจจะงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไปหลังจากออกพรรษา ร้อยละ 60.5 ตั้งใจจะงด/ ลด ให้น้อยลง โดยมีร้อยละ 13.0 ตั้งใจจะเลิกไปเลย ขณะที่ร้อยละ 26.1 จะกลับมาดื่ม(เฉลี่ยภายใน 10 วัน)


“ด้วยพบว่าเกิดข้อดีมากมายจากการงดเหล้าเข้าพรรษา ทางสสส.และภาคีเครือข่ายงดเหล้า จึงพัฒนาให้เกิดการเลิกเหล้าตลอดชีวิตสำหรับผู้ที่สมัครใจขึ้น โดยสนับสนุนให้เกิดการตั้งชมรมคนหัวใจเพชร ซึ่งหมายถึงกลุ่มคนที่เลิกเหล้าโดยเด็ดขาดได้อย่างต่อเนื่องสามปีขึ้นไป   มารวมตัวกันเพื่อที่จะให้กำลังใจกัน ช่วยเหลือกัน และ เพื่อที่จะไปแสดงตัวเป็นบุคคลต้นแบบที่สามารถเลิกดื่มสุราได้อย่างเด็ดขาด โดยไปช่วยเหลือแนะนำให้คนที่ยังดื่มสุราอยู่ให้เลิกดื่ม และ ไปแนะนำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ห่างไกลจากสุราต่อไป” รองผู้จัดการกล่าว


สสส.ชวนงดเหล้าเข้าพรรษาปี 60 ทำดีงดเหล้าตลอดชีวิต thaihealth


ทางด้านเภสัชกรสงกรานต์  ภาคโชคดี  ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) กล่าวถึงกิจกรรมรณรงค์ว่า “การรณรงค์เข้าพรรษาปี 2560 นี้ เน้นความร่วมมือจากชุมชนจนถึงระดับอำเภอ และจังหวัดในการ ชวน ช่วย ชมเชียร์ ให้คน ลด ละ เลิกเหล้า จึงต้องทำอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากก่อนเข้าพรรษา จะมีการจัดกิจกรรมคนบวชใจปฏิญาณตนใน 77 จังหวัด จากนั้นระหว่างพรรษามีการให้กำลังใจคนเลิกเหล้าครบพรรษา ที่เรียกว่า “คนหัวใจหิน” ซึ่งจะมีการจัดเวทียกย่องในช่วงออกพรรษา สำหรับคนที่ผ่านการงดเหล้าและเลิกเหล้าได้ตลอดชีวิต อย่างน้อยครบ 3 ปี ขึ้นไปจะสามารถเข้าเป็นสมาชิกชมรม “คนหัวใจเพชร” พร้อมกันนี้ในแต่ละจังหวัดจะก่อตั้งชมรมคนหัวใจเพชรขึ้น โดยจะมีสมาชิกชมรมนักรณรงค์จิตอาสาคนหัวใจเพชรเป็นนักรณรงค์จิตอาสาคนหัวใจเพชร..ปี ๒๕๖๐ (รุ่นที่ ๑) เพื่อช่วยเหลือให้กำลังใจคนที่กำลังเลิกเหล้าให้สามารถทำความตั้งใจได้สำเร็จอีกด้วย”


สสส.ชวนงดเหล้าเข้าพรรษาปี 60 ทำดีงดเหล้าตลอดชีวิต thaihealth

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ