สสส.จุดพลังบวกเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนใต้

สสส.จุดพลังบวกเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนใต้

สสส. โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว มุ่งสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กและเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จุดประกายพลังบวกเยาวชนให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาตนเอง องค์กร และชุมชน

นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. เปิดเผยว่า สสส.ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กและเยาวชนทุกคน รวมถึง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ส่วนใหญ่การศึกษาอาจไม่ทั่วถึง โดยมุ่งเน้นส่งเสริมองค์กรเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็งบนฐานการเรียนรู้ตำนานท้องถิ่น และแสดงออกผ่านการแสดงศิลปะพื้นบ้าน สนับสนุนการเรียนรู้เรื่องอาชีพรวมถึง การส่งเสริมจิตสาธารณะให้เด็กและเยาวชนเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้อื่น

สสส.จุดพลังบวกเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ สสส.จุดพลังบวกเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนใต้

ซึ่งโครงการพัฒนาองค์กรเยาวชนจิตสาธารณะระดับตำบลชายแดนใต้ ได้จุดประกายพลังเยาวชนให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาตนเอง องค์กร และชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนและทุกภาคส่วน ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนพลังทางบวกของเด็กและเยาวชนโดยเปลี่ยนมุมมองด้านลบให้เป็นมุมมองด้านบวกในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ได้อย่างยั่งยืน

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

Shares:
QR Code :
QR Code