สสส.จับมือ 9มรภ.พัฒนาทักษาอ่าน-เขียนเด็กประถม

ที่มา :  เว็บไซต์เดลินิวส์


สสส.จับมือ 9มรภ.พัฒนาทักษาอ่าน-เขียนเด็กประถม thaihealth


แฟ้มภาพ


สสส.ร่วมมือ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎ พัฒนาทักษะอ่านออก-เขียนได้ ความรอบรู้ด้านสุขภาวะ ในกว่า 200 โรงเรียน หลังพบเด็กไทย 83% สอบตกการอ่าน เผชิญโจทย์ท้าทายทักษะความรอบรู้ทางสุขภาวะจากโรคทางพฤติกรรม


          วันนี้(20 ก.ย.)ที่ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ(มรภ.) 9 แห่ง จัดงาน “สานพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้และความรอบรู้ด้านสุขภาวะ” โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า ทักษะการอ่านออกเขียนได้เป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญ แต่จากสถานการณ์การอ่านของเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบันยังคงน่าเป็นห่วง ซึ่งจากการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA ปี 2015 พบว่า นักเรียนไทยอายุ 15 ปี ส่วนใหญ่สอบตกวิชาการอ่าน โดยมีคะแนนอยู่ในระดับ 2 หรือต่ำกว่าถึง 83% นอกจากนี้ยังพบความเหลื่อมล้ำทางการเรียนรู้จากทักษะการอ่าน คือนักเรียนกรุงเทพฯและปริมณฑลมีคะแนนสูงกว่านักเรียนพื้นที่อื่น ๆ โดยเฉพาะภาคที่มีคะแนนต่ำสุด คือ ภาคอีสานตอนล่างมากกว่าครึ่งระดับ หรือ เท่ากับการเรียนรู้ที่ต่างกันเกือบหนึ่งปี


          “ทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาวะเป็นทักษะที่มีความสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี เพราะโรคที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ 2 ใน 3 มาจากโรคที่เกิดจากพฤติกรรม โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รวมถึงการมีชีวิตที่มีสุขภาวะ ทั้งการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ สุขภาวะทางเพศที่เหมาะสม สสส.จึงร่วมกับมรภ. 9 แห่ง ประกอบด้วย มรภ.อุตรดิตถ์ ลำปาง สุราษฎร์ธานี เพชรบุรี เลย มหาสารคาม พระนคร ยะลา และพิบูลสงคราม พัฒนานวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้และความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในพื้นที่ กว่า 200โรงเรียนในทุกภูมิภาค”ดร.สุปรีดากล่าว


          ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมรภ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า มรภ.มีจุดเน้นสำคัญคือเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ความร่วมมือครั้งนี้ มรภ.มีฐานะเป็นพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียนในการพัฒนานวัตกรรมการอ่านเขียน และความรอบรู้ทางสุขภาวะให้แก่นักเรียน โดยจะเน้นการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนและสถานศึกษาให้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านเขียนของเด็ก


 

Shares:
QR Code :
QR Code