สสส. จับมือ สพฐ. ทำคู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


สสส. จับมือ สพฐ. ทำคู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 thaihealth


สสส. ร่วมกับ สพฐ. ป้องกันเด็กไทยห่างไกลโควิด-19 จัดทำคู่มือ “การจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19” รับมือโรงเรียนเปิดเทอม กว่า 2.9 หมื่นโรง


สสส. จับมือ สพฐ. ทำคู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 thaihealth


เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวในการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ว่า ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 แจ้งดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


ส่งผลให้ต้องเลื่อนวันเปิดภาคเรียน เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สพฐ. จึงมีการเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกกว่า 5.4 แสนคนก่อนเปิดภาคเรียน โดยการอบรมครั้งนี้ ได้เผยแพร่คู่มือ “การจัดการโรงเรียน รับมือโควิด 19” จัดทำโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มุ่งลดความเสี่ยงในนักเรียนกว่า 6.7 ล้านคน ครอบคลุมโรงเรียน 29,841 โรง


สสส. จับมือ สพฐ. ทำคู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 thaihealth


ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุุบัน ยังมีการระบาดของโควิด-19  และมีความจำเป็นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ และเน้นให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ให้แก่นักเรียนในช่วงวิกฤติการระบาดของโรค   รวมทั้งใช้ประโยชน์ในงานวิชาการ


สสส. จัดทำคู่มือ “การจัดการโรงเรียน รับมือโควิด 19” รวบรวมองค์ความรู้เรื่องโรคโควิด-19 การจัดการให้เกิดการป้องกันและหยุดยั้งการแพร่กระจาย ข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคม การจัดการสอนสุขศึกษาด้านสุขภาพจิตในสถานกาณ์โควิด-19 ที่เหมาะสําหรับผู้บริหาร เจ้าของโรงเรียน ครู ผู้ดูแลนักเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง รวมถึงแม่ครัวและผู้สัมผัสอาหารในโรงเรียน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวันเปิดภาคเรียนในแต่ละระดับชั้น


ทั้งนี้ จะมีการส่งมอบคู่มือ “การจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19” ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.   สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 ได้ที่ http://llln.me/zqpgs8q

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ