สสส.จับมือ สพฐ.ชวนมาเล่น 60 นาที

ที่มา : เว็บไซต์สยามกีฬารายวัน 


สสส.จับมือ สพฐ.ชวนมาเล่น 60 นาที thaihealth


สสส.จับมือ สพฐ.หนุนเด็กสุขภาวะดี ชวนมาสร้างกิจกรรมทางกายด้วยการออกมาเล่นวันละ 60 นาที ลดการเสี่ยงโรค NCDs


รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.) ร่วมกับ นายสนิท แย้มเกษร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, ฐานิตา แพร่วานิชย์ รองผอ.สำนักการศึกษา กทม. และ นางทรายทอง ตรีสัตยกุล ผอ.โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ แถลงข่าว "Active Play Active School" ที่โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เมื่อวันที่ 9 ม.ค. ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายภายในกลุ่มเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 6-14 ปี และสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีเหมาะสมตามวัย รวมถึงสร้างความเข้าใจให้ผู้ปกครอง และครูถึงความสำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้เพิ่มมากขึ้น โดยจัดกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาร่องในจังหวัดต่างๆ ทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ


สสส.จับมือ สพฐ.ชวนมาเล่น 60 นาที thaihealth


รศ.นพ. ปัญญา กล่าว่า "การมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอจำเป็นต่อประชากรทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะในวัยเด็กอายุ 6-17 ปี ที่เติบโตทั้งพัฒนาการทางร่างกาย และสมองเป็นเวลาสำคัญก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่ ปัจจุบันเด็กไทยมีสิ่งเร้า หรือมีพฤติกรรมที่อาจจะมีอุปสรรคในการทำกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม เช่น เล่นเกม หรือเล่นสมาร์ทโฟนเป็นเวลานาน ประกอบกับภาวะโภชนาการที่ไม่ถูกต้อง จะเกิดปัญหาระยะยาว เช่นน้ำหนักตัวเกิน โดยพบว่าเด็กอายุ 5-14 ปี มีภาวะอ้วนร้อยละ 12/5 เด็กวัยก่อนเรียนจะกลายเป็นเด็กอ้วนในสัดส่วนสูงถึง 1 ใน 5 และเด็กวัยเรียนจะมีสัดส่วนของเด็กอ้วนอยู่ใน 1 ใน 10 ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่น่าตกใจไม่น้อย"


"สสส.มีบทบาทสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพสุขภาวะของคนไทยด้านต่างๆ ผ่านการพัฒนาต้นแบบ งานวิชาการและนวัตกรรม หรือองค์ความรู้พัฒนางานสื่อสารสาธารณะตลอดจนหนุนเสริมกลไกความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานภาคเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งนี้ในการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สสส. ได้ดำเนินการร่วมมือกับภาครัฐ และภาคประชาสังคม เพื่อดำเนินการตามนโยบายในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ สสส. มียุทธศาสตร์การทำงานที่สำคัญคือ ผลักดันให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และภายในปี 2562 ลดจำนวนผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนในเด็กให้น้อยกว่าร้อยละ 10 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของศธ. ในการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นฟันเฟืองที่จะร่วมส่งเสริมให้การดำเนินการในภาพใหญ่มี ควสมเข้มแข็ง และประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ" รศ.นพ.ปัญญา กล่าว


สสส.จับมือ สพฐ.ชวนมาเล่น 60 นาที thaihealth


ด้าน ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผอ.สำนักการส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. เปิดเผยว่า ผลการศึกษาโครงการสำรวจกิจกรรมทางกายสำหรับและเยาวชนไทย หรือ Report Card กล่าวว่า พบเด็กไทยยังขาดการมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอต่อสุขภาพ และมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง คือ การนั่งนิ่งอยู่กับที่ถึงวันละ 13 ชม. 35 นาที ในขณะที่มีกิจกรรมทางกายในระดับปานกลางถึงหนักมากตามข้อเสนอแนะระดับสากลไม่ ถึงวันละ 60 นาที เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะอ้วนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง


"โครงการ "Active Play   Active School" เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมทางกายอย่างเพียงพอ โดยร่วมกับสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยแวดล้อมสำคัญของเด็ก ที่จะร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทิศทางการดำเนินการที่สอดคล้องกัน แบ่งเป็นการให้ความรู้กับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ของสถานศึกษา ผ่านกิจกรรมการอบรมสัมมนา การเวิร์กช็อปเชิงปฏิบัติการการระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางตัวอย่างในการ จัดกิจกรรม "Active Play" การทดสอบสมรรถภาพทางกาย และกิจกรรม "Active Learnimg"  นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมตัวอย่าง สำหรับเด็กใน 2 ช่วงวัยสำคัญ ทั้งเด็กเล็กหรือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และกิจกรรมสำหรับเด็กโต หรือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 1 เช่นลดหวาน มัน เค็ม ฐานปลูกผัก ผักคืนชีพ และฐานทดสอบสมรรถภาพทางกาย ซึ่งทั้งหมดสามารถนำมาปรับใช้ เพื่อการออกกำลังกายทางกาย ในชีวิตประจำวันหรือการออกทาเล่น 60 นาที ทุกวัน" ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว


สสส.จับมือ สพฐ.ชวนมาเล่น 60 นาที thaihealth


สำหรับกิจกรรมโร้ดโชว์ โครงการ "Active Play   Active School" จัดขึ้น 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ณ โรงเรียนบ้านศาลา จ.เชียงใหม่, ภาคกลาง ร.ร.มัธยมประชานิเวศน์ กทม. ระหว่างวันที่ 9-10 ม.ค. 60, ภาคตะวันออก ร.ร.อนุบาลจันทบุรี ระหว่างวันที่ 11-13 ม.ค. 60, ภาคใต้ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 18-20 ม.ค. 60 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 24-26 ม.ค. 60


ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดหรือความคืบหน้าของกิจกรรมในโครงการได้ที่ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/Active PlayActive School

Shares:
QR Code :
QR Code