สสส.จับมือร่วมพัฒนาบุคลากร


การพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนนั้น ทรัพยากรบุคคลถือเป็นองค์ประกอบสำคัญ จึงทำให้เป็นที่มาของการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ Decent Work by Happy Workplace โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย


“ปัจจุบันทุกประเทศให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นลำดับต้นๆ หากประเทศใดไม่ให้ความสำคัญจะทำให้เสียเปรียบการพัฒนาในทุกด้าน สูญเสียโอกาสในเวทีการแข่งขันทางการค้า การลงทุน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงมีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ในสถานประกอบการ หรือ Long Life Learning เพื่อนำไปสู่ Decent Work หรือการมีสัมมาชีวะ ซึ่งต้องพัฒนาควบคู่กับการพัฒนาทัศนคติและการสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร เพื่อให้คนในองค์กรมีการทำงานที่ดีและชีวิตมีความสุข” นคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ระบุ


อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวต่อไปว่า การลงนามข้อตกลงในวันนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานร่วมกันในรูปแบบDecent Work ควบคู่กับ Happy Work place หรือองค์กรแห่งความสุข ของ สสส.


ขณะที่ ทพ. กฤษดา เรืองอารีย์ รัชต์ ผู้จัดการกอง ทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า ทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งสำคัญมากในองค์กร จากการประเมินองค์กรต่างๆ ในประเทศไทยพบว่า 10%ตระหนักว่าทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องสำคัญ และเตรียมแผนรองรับเพื่อนำไปสู่การพัฒนา ส่วนอีก 90%ทราบว่าเป็นเรื่องสำคัญแต่ยังไม่มีแผนการจัดการพัฒนาบุคลากรรองรับ ซึ่งถือเป็นความท้าทายสำหรับผู้บริหารองค์กรต่างๆ ที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรและนำไปสู่องค์กรแห่งความสุขในที่สุด


“การลงนามความร่วมมือ Decent Work by Happy Workplace ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สมาคมการบริหารจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย และ สสส. ถือเป็นการเชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือระหว่าง 3หน่วยงาน ให้เกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบการ และสาธารณชน และนำไปสู่การจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น 1. การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ สร้างเครือข่ายการทำงาน เพื่อให้เกิดการจัดการองค์ความรู้ 2. ขยายองค์ความรู้ไปสู่สาธารณะ 3. จัดกิจกรรมด้านมาตรฐานฝีมือแรงงาน 4. ขยายโครงการนำร่องการอบรมนักบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ และ 5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน”


การก้าวไปสู่องค์กรแห่งความสุข หรือ Happy Workplace จำเป็นต้องประกอบด้วย องค์กรให้ความสำคัญกับพนักงาน ออกแบบองค์กรรองรับความต้องการของพนักงาน จะสร้างความสมดุลของคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีให้กับพนักงาน หรือสร้างให้พนักงานเกิดสุขภาวะและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ “งานได้ผล คนมีความสุข” ก็จะกลายเป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างแท้จริง


ด้าน ฉัตรพงษ์ วงษ์สุข นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย เป็นสมาคมวิชาชีพสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีความสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ และยกระดับวิชาชีพการบริหารงานบุคคลให้ได้รับการยอมรับอย่างแท้จริง โดยให้บุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและองค์กรต่างๆ ได้รับความรู้ความเข้าใจงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น พร้อมนำความรู้ไปส่งเสริมและสร้างแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้มีความพร้อมในการรับมือกับวิกฤติที่อาจเกิดขึ้น


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Shares:
QR Code :
QR Code