สสส.จับมือม.เชียงใหม่ ผลิต”พยาบาลชุมชน”

ให้โอกาสเยาวชนท้องถิ่น พัฒนาบ้านเกิด

 

สสส.จับมือม.เชียงใหม่  ผลิต”พยาบาลชุมชน”

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดทำ “โครงการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน” ให้โอกาสกับเยาวชนในท้องถิ่น ได้รับการศึกษาและพัฒนาตนเอง ให้เป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถกลับไปให้บริการในท้องถิ่นของตนเอง หวังให้ประชาชนทุกระดับได้รับการบริการด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมกัน

 

          นางเบญจมาภรณ์ จันทรพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพและบริการสุขภาพ สสส. เปิดเผยว่า “โครงการนี้ เป็นกระบวนการสร้างความยั่งยืนด้านสุขภาพให้แก่ชุมชนระดับปฐมภูมิ ด้วยการให้เยาวชนในท้องถิ่น มีโอกาสได้ศึกษาวิชาการพยาบาล เป็นการสร้างบุคลากรด้านวิชาชีพพยาบาล ให้กลับไปดูแลสุขภาพของคนในชุมชนได้อย่างรอบด้าน และเป็นองค์รวมมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยพื้นฐานความรักความห่วงใยและความเข้าใจวิถีชีวิตของคนในชุมชนเดียวกัน แล้วนำไปประยุกต์เป็นวิธีการบริการด้านสุขภาพให้เหมาะสมในแต่ละท้องถิ่น”

 

          ด้านรศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์ ประธานกรรมการโครงการ กล่าวว่า ทางคณะพยาบาลศาสตร์ตระหนักถึง การให้บริการพยาบาลที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่น จึงได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาโดยคัดเลือกตัวแทนจากท้องถิ่นต่างๆ ในพื้นที่ 17 จังหวัดทางภาคเหนือ เพื่อเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ที่จบการศึกษาแล้วจะต้องกลับไปให้บริการทางสุขภาพแก่คนในชุมชนของตนเอง

 

          การสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน ทางคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตั้งเป้าไว้ว่า จะผลิตพยาบาลชุมชนให้เกิดขึ้นอย่างน้อย 1 คน ต่อ 1 ตำบล ซึ่งปัจจุบัน มีนักศึกษาพยาบาลที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 จำนวน 2 รุ่น ซึ่งเมื่อนักศึกษาเหล่านี้จบออกไป ก็จะช่วยให้ประชาชนในทุกพื้นที่ ได้รับบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

update 20-11-51

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code