สสส.จับมือตำรวจสภาเสริมฟิตพิชิตพุง

สภาฯ จับมือ “เครือข่ายคนไทยไร้พุง – สสส.” เปิดโครงการ “ตำรวจรัฐสภาไทย สุขภาพจิตสดใส สุขภาพกายแข็งแรง” เสริมฟิตพิชิตพุง หลังพบ “ตำรวจสภา” เกือบ 60%ไขมันสูง เสี่ยงสารพัดโรค “หัวใจ-ความดัน” 


 “โครงการตำรวจรัฐสภาไทย สุขภาพจิตสดใส สุขภาพกายแข็งแรง”


เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ที่อาคารรัฐสภา 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ เครือข่ายคนไทยไร้พุง และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดพิธีเปิดกิจกรรม “โครงการตำรวจรัฐสภาไทย สุขภาพจิตสดใส สุขภาพกายแข็งแรง” โดยมีนายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานพิธี เพื่อเสริมสมรรถภาพทางร่างกายให้ตำรวจรัฐสภาได้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องดูแลผู้บริหารบ้านเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา และผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 100คน


น.ส.นวลอนันต์ ตันติเกตุ รองผู้จัดการ สสส.กล่าวว่า สสส. ร่วมกับ เครือข่ายคนไทยไร้พุง สำนักพัฒนาบุคลากร  และสำนักรักษาความปลอดภัย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  จัดกิจกรรม “โครงการตำรวจรัฐสภาไทย สุขภาพจิตสดใส สุขภาพกายแข็งแรง” ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาทั้ง 99 ท่าน ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างพลานามัยและโภชนาการ ซึ่งเป็นเทคนิคสำคัญที่จะทำให้ทำงานได้อย่างมีความสุขและเกิดประสิทธิภาพ โครงการประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ 1.การวัดสมรรถภาพร่างกายและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ 2. ฝึกอบรมในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม และ 3.กิจกรรมการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพ สัปดาห์ละ 1 วัน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม  เป็นต้นไป ซึ่งจะมีการขยายผลไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ต่อไป เพื่อให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นองค์กรแห่งการมีสุขภาวะที่ดี


“จากการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของตำรวจรัฐสภา ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม โดยเครือข่ายคนไทยไร้พุง พบว่า ส่วนใหญ่ หรือ ร้อยละ 55.6 มีปริมาณไขมันในร่างกายสูงและสูงมาก ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคเรื้อรัง อาทิ เบาหวาน ความดันโลหิต หลอดเลือดสมองและหัวใจตีบตัน ขณะที่ร้อยละ 41.1 ปริมาณไขมันในร่างกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ ค่าดัชนีมวลกายส่วนใหญ่มีรูปร่างสมส่วน ร้อยละ 61.1 มีภาวะน้ำหนักเกิน ร้อยละ 30  โรคอ้วนร้อยละ 4.4  รูปร่างผอมบาง ร้อยละ 4.4 ค่าความดันอยู่ในเกณฑ์ปกติ ทั้งนี้จะมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายอีกครั้งหลังเริ่มโครงการไปแล้ว 3เดือนเพื่อเปรียบเทียบความสมรรถภาพทางร่างกายของตำรวจสภาที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 99ท่าน” น.ส.นวลอนันต์ กล่าว


“โครงการตำรวจรัฐสภาไทย สุขภาพจิตสดใส สุขภาพกายแข็งแรง”


ด้านนายนุกูล สัญฐิติเสรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีหน้าที่ปฏิบัติราชการประจำของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา จึงจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาในการรักษาความสงบเรียบร้อย อารักขาบุคคลสำคัญ ดูแลสถานที่ประชุม ป้องกันการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบส่งผลต่อความปลอดภัย และพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติภารกิจมีความสำคัญอย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาจึงต้องมีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ


 


 


 


ที่มา : สำนักข่าว สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code