สสส.จัดโครงการ “ลานกีฬาวัฒนธรรมชุมชน เทศบาลตำบลบ้านแหลม”

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์


ภาพประกอบจาก เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์


สสส.จัดโครงการ


สสส.จัดโครงการ "ลานกีฬาวัฒนธรรมชุมชน เทศบาลตำบลบ้านแหลม จ.เพชรบุรี" เพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะชุมชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม


นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม และนายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบาลบ้านแหลม กล่าวต้อนรับคณะตัวแทน สสส. ตัวแทนอาศรมศิลป์ที่นำโดยนางสาวนฤมล พลดงนอก สถาปนิกโครงการสถาบันอาศรมศิลป์ และ สื่อมวลชน ที่เดินทางมาร่วมจัดโครงการ "ลานกีฬาวัฒนธรรมชุมชน เทศบาลตำบลบ้านแหลม จ.เพชรบุรี" เพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะชุมชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม พร้อมกันนี้ชาวบ้านและนักเรียนในชุมชนได้ร่วมกันทำกิจกรรมระบายสีปลาเพื่อนำไปตกแต่งบนเรือประมงที่ตั้งไว้ภายในลานกีฬาวัฒนธรรมเพื่อสร้างความสวยงามและบ่งบอกถึงอาชีพของชาวบ้านในพื้นที่ที่ส่วนใหญ่มีอาชีพทำประมง


สสส.จัดโครงการ


สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสของการได้พบปะพูดคุยกับชาวชุมชน สถาปนิก และ ตัวแทน สสส. ผู้อำนวยการองค์ความรู้และกระบวนการ เพื่อร่วมผลักดันกระบวนการแบบมีส่วนร่วมและการจัดการงบประมาณอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อวัฒนธรรมและสุขภาวะของชุมชนในระดับท้องถิ่น พัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ และวิถีการมีส่วนร่วมในสังคมประชาธิปไตยที่มีวัฒนธรรมหลากหลายซึ่งเป็นความยั่งยืนในมิติที่สังคมไทยกำลังต้องการในปัจจุบันผ่านโมเดล"ลานกีฬาวัฒนธรรมชุมชน” ร่วมกัน


นางสาวนฤมล พลดงนอก สถาปนิกโครงการสถาบันอาศรมศิลป์ เปิดเผยว่า ที่มาของโครงการทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สร้างความร่วมมือในการทำงานกับสำนักราชเลขาธิการ เพื่อดำเนิน“โครงการลานกีฬาพัฒน์” ได้สนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันอาศรมศิลป์ เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา "โครงการลานกีฬาพัฒน์" ซึ่งเป็นต้นแบบพื้นที่สุขภาวะอย่างมีส่วนร่วมที่ชุมชนร่วมดูแลและบริหารจัดการพื้นที่ ผลจากความสำเร็จของโครงการลานกีฬาพัฒน์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ได้ต่อยอดโครงการโดยได้ดำเนิน “โครงการการขยายผลต้นแบบพื้นที่สุขภาวะลานกีฬาพัฒน์สู่การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในจังหวัดเพชรบุรี” เพื่อให้เกิดเป็นต้นแบบพื้นที่สร้างสรรค์สุขภาวะในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรีโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนพื้นที่สุขภาวะชุมชนโดยท้องถิ่นร่วมกับชุมชน


ด้านนายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลบ้านแหลมขับเคลื่อนโครงการโดยการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและจัดสรรงบประมาณของชุมชนเอง โดย สสส.เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณที่ทำให้เกิดองค์ความรู้ ทำให้เกิดรูปธรรมการปรับปรุงพื้นที่ เป็นต้นแบบพื้นที่สุขภาวะของชุมชนโดยการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ เข้ามาใช้พื้นที่ออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจทุกเพศทุกวัย ทุกอาชีพ และผลงานการออกแบบพื้นที่ลานกีฬาวัฒนธรรมชุมชนพื้นที่ตำบลบ้านแหลม ได้รับรางวัล TALA AWORD 2018 จากสมาคมภูมิสถาปนิกแห่งประเทศไทย ส่งผลให้เทศบาลและชุมชนเกิดความภาคภูมิใจและมั่นใจว่าการออกแบบพื้นที่สุขภาวะที่มาจากกระบวนการมีส่วนร่วมได้รับการยอมรับจากสังคม


ด้านชาวบ้านในชุมชนต่างบอกว่ารู้สึกดีใจที่ทางเทศบาลตำบลบ้านแหลม จัดสรรพื้นที่เพื่อใช้สำหรับให้ชาวบ้านมาออกกำลังกายที่มีทั้งผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และเด็ก ๆ มาใช้บริการกันอย่างคึกคักเพราะสามารถเสริมสร้างทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ ได้เป็นอย่างดี

Shares:
QR Code :
QR Code