สสส. ขยายเวลารับสมัครนักวิชาการด้านการประเมินผลถึงวันที่ 30 ตุลาคม นี้

ประกาศรับสมัครงาน
นักวิชาการด้านการประเมินผล 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
  1. ไม่จำกัดสัญชาติ เปิดกว้างเรื่องประสบการณ์การทำงานวิจัย/วิชาการ
  2. จบปริญญาตรีหรือปริญญาโท สายงานวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ มีความเข้าใจเป็นอย่างดีในสายงานวิชาการ/วิจัยและจะพิจารณาเป็นพิเศษหากมี ประสบการณ์ตรงในงาน ด้านการติดตามประเมินผลทางสังคม การวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้
  3. มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพและประเด็นสุขภาวะ สามารถเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้จัดระบบกรอบแนวคิดและลำดับความสำคัญของ การพัฒนา
  4. มีความเข้าใจในภาพของสังคมหน่วยย่อยและความเชื่อมโยงต่อสังคมและกลุ่มประชากรเป็นภาพใหญ่ในระดับประเทศ
  5. ชอบและสนุกในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มองโลกแง่บวก ชอบการช่วยเหลือผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
  6. มีความคิดเชิงสร้างสรรค์
  7. สนุกในการค้นหาข้อมูลใหม่ๆ ชอบคิด ชอบวิเคราะห์ และชอบทดลองหาวิธีการใหม่ในการทำงานให้สำเร็จ
  8. มีพื้นฐานความเข้าใจในงานวิจัยและการประยุกต์นำเอางานวิจัยมาวิเคราะห์ใช้ประโยชน์ในเชิงประจักษ์
  9. มีทักษะและความสามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้ ดี สามารถอ่าน ศึกษาข้อมูลของต่างประเทศ และ เขียนรายงานในประเด็นที่มีความซับซ้อนให้ง่ายต่อการสื่อสารทำความเข้าใจได้ดี
เนื่องจาก สสส. เป็นองค์กรที่มีเป้าหมายในการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับคนไทยในทุกมิติ เราจึงเชื่อว่า การสร้างความเข้าใจในเรื่องนี้ไปสู่สังคม จะสำเร็จได้ ต้องเริ่มต้นจากคนในองค์กรก่อนเป็นสำคัญ การคัดเลือกบุคลากรใหม่มาร่วมงานกับเรา สสส. จึงให้ความสำคัญที่จะเลือกคนที่เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพของตัวเอง ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ หากเคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ผู้ประสงค์จะสมัครให้กรอกและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตน เองที่ สสส. ชั้น 34 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ สนามเป้า พญาไท กทม. 10400 หรือ download แบบฟอร์มใบสมัครงานของ สสส. ที่ www.thaihealth.or.th และส่งใบสมัครงานที่กรอกสมบูรณ์แล้วมาที่ [email protected] ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุทธิวัฒน์ โตสมบุญ 0-2298-0500 ต่อ 1414
หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555
สสส. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น
Shares:
QR Code :
QR Code