สสส. – กทม. ขับเคลื่อนนโยบาย 5 ดี สร้างสังคมเข้าใจคนพิการ ขานรับข้อเสนอร่วมทำ ร่วมคิด ร่วมสร้าง สู่สังคมที่เท่าเทียม

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    สสส. จับมือ กทม. ลุยงานคนพิการ บนเวที “เสียงจากคนพิการเส้นเลือดฝอยกรุงเทพมหานคร” ผู้ว่าฯ กทม. ขานรับข้อเสนอร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง จากประชาคมคนพิการ ขับเคลื่อนนโยบาย 5 ดี เพื่อทุกคน

                    เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2566  ณ ห้องอเนกประสงค์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นายศานนท์  หวังสร้างบุญ  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม เวที “เสียงจากคนพิการเส้นเลือดฝอยกรุงเทพมหานคร” (คนพิการเส้นเลือดฝอยอินแอ็คชั่น)  พร้อมทั้งรับมอบ ข้อเสนอ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง และร่วมขับเคลื่อน” ตามนโยบาย 5 ดี ด้านคนพิการ จากประชาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร  สำหรับเวทีเสียงจากคนพิการเส้นเลือดฝอยฯ มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ นายภาณุมาศ สุขอัมพร ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  นางมนิษา อนันตผล ประชาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. ดร.สุชญา เฑียรแสงทอง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ  พร้อมด้วยผู้แทนเครือข่ายด้านคนพิการ  อาสาสมัครผู้ช่วยคนพิการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมกว่า 200 คน

                    นายศานนท์  หวังสร้างบุญ  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “กรุงเทพมหานคร ร่วมกับประชาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่าย จัดเวที “เสียงจากคนพิการเส้นเลือดฝอยกรุงเทพมหานคร” (คนพิการเส้นเลือดฝอยอินแอ็คชั่น) ขึ้น เพื่อเป็นกลไกให้ประชาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร ได้มีเวทีในการพูดคุยแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง และร่วมขับเคลื่อน ระหว่างเส้นเลือดฝอยคนพิการ/เครือข่ายคนพิการ และกรุงเทพมหานครในการพัฒนานโยบายคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมทั้งร่วมตัดสินใจด้วยเหตุผล และข้อตกลงร่วมกันของคนพิการ เพื่อการฟังเสียงคนพิการ เพื่อคนพิการ ตามแนวคิดหลักการ “ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเราต้องมีเรา (Nothing about us without us)”

                    “กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้ความสำคัญกับเส้นเลือดฝอยในการพัฒนาเมืองร่วมกัน  การทำกรุงเทพฯ ให้น่าอยู่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกัน ๆ กัน ต้องดูแลและสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนทุกกลุ่ม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งคาดว่ายังมีอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้เข้ามาอยู่ระบบ จะต้องทำให้เขาเหล่านั้นเข้าถึงสิทธิ์ต่าง ๆ ที่พึงมีพึงได้  ซึ่งในวันนี้กลุ่มคนพิการเส้นเลือดฝอยได้ขยับมาเป็น “ประชาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร” ที่จะร่วมกันทำงานเพื่อคนพิการถือว่าเป็นความก้าวหน้าอีกระดับหนึ่ง  กรุงเทพมหานครจะร่วมขับเคลื่อนนโยบาย 5 ดี ด้านคนพิการ ตามเจตนารมณ์ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง และร่วมขับเคลื่อน” ที่ประชาคมฯ ร่วมกันเสนอต่อไป” นายศานนท์ กล่าว

                    นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า “สสส. ร่วมเสริมกระบวนการเตรียมความพร้อมของคนพิการ ครอบครัว และผู้ดูแลคนพิการ ครบทั้งนโยบาย 5 ดี เพื่อสร้างความเข้าใจ และเปลี่ยนทัศนคติของสังคมที่มีต่อคนพิการ เกิดการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เกิดสังคมแห่งความสุข สังคมที่เท่าเทียมสำหรับทุกคน (Inclusive Society) เช่น ด้านเศรษฐกิจดี ร่วมกับภาคีขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการในสำนักงานเขต กทม.  ด้านสุขภาพดี ส่งเสริมกิจกรรมทางเลือกการสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับคนพิการ ผ่านกิจกรรม เช่น 70 วันมหัศจรรย์ของฉัน งานวิ่งด้วยกัน กิจกรรมร่วมระหว่างคนพิการและครอบครัว ด้านเรียนดี ส่งเสริมการศึกษาเด็กพิการอย่างเท่าเทียม ผ่านงานคนพิการเรียนไหนดี  เสริมทักษะเพื่อมุ่งสู่การมีงานทำผ่านโครงการ inclusive workplace (IW) ด้านโครงสร้างและเดินทางดี  สนับสนุนการเดินทางและ Application เมืองใจดี เสนอเครื่องมือในการเก็บข้อมูลสถานที่ ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก และเผยแพร่ทางเว็บไซต์  สสส.ยินดีสนับสนุน โอกาสการมีงานทำของคนพิการ และส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาสังคมคนพิการกรุงเทพมหานครให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน”

Shares:
QR Code :
QR Code