สสจ.สระแก้ว เตรียมแผนระยะ 3 ปี พร้อมรับสังคมผู้สูงอายุ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


สจ.สระแก้ว เตรียมแผนระยะ 3 ปี พร้อมรับสังคมผู้สูงอายุ thaihealth


สสจ.สระแก้ว ขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพจังหวัดสระแก้วเตรียมแผนระยะ 3 ปี พร้อมรับสังคมผู้สูงอายุ


สถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดสระแก้วในปัจจุบันมีผู้สูงอายุ 78,536 คน คิดเป็นร้อยละ 14.22 ของประชากรทั้งหมด (ประชากรทั้งหมด 552,394 คน) โดยมีผู้สูงอายุน้อยกว่าระดับเขต (ร้อยละ 14.89) และระดับประเทศ (ร้อยละ 17.005) โดยอำเภอที่มีประชากรผู้สูงอายุที่สุด 3 อำเภอ คือ อำเภอวังสมบูรณ์ ร้อยละ 15.13 อำเภอเมือง ร้อยละ 14.91 และอำเภอวัฒนานคร ร้อยละ 14.59 อำเภอที่มีผู้สูงอายุน้อยที่สุด คือ อำเภอตาพระยา ร้อยละ 12.50 ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองประเมินความสามารถประกอบกิจวัตรประจำวันในปี 2562 ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มติดสังคม ร้อยละ 96.01 กลุ่มที่ภาวะพึ่งพิง (ติดบ้านติดเตียง) ร้อยละ 3.99 โดยอำเภอวังน้ำเย็นมีผู้สูงอายุกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิงมากที่สุดร้อยละ 7.42 รองลงมาคืออำเภอโคกสูง ร้อยละ 5.75 และอำเภอเมืองสระแก้ว ร้อยละ 4.34 อำเภอที่มีผู้สูงอายุที่มีพาวะพึ่งพิงน้อยที่สุดคืออำเภอเขาฉกรรจ์ ร้อยละ 1.51 จังหวัดสระแก้วมีผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพจำนวน 62,052 คน จากประชากร 552,187 คน คิดเป็นร้อยละ 11.24 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่วัดสังคมผู้สูงอายุของสหประชาชาติ (UNDP) ที่กำหนดการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะต้องมีประชากรผู้สูงอายุถึงร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งจังหวัดสระแก้วผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน คิดเป็นร้อยละ 47.29 รองลงมาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีคนดูแล ไม่มีรายได้ และสมควรได้รับการช่วยเหลือ คิดเป็นร้อยละ 27.34 เป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรมสำคัญของผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 21.53 และเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน/ไม่มีบัตรประชาชน คิดเป็นร้อยละ 1.98 (ข้อมูลรายงานสถานการณ์ทางสังคมท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว 2557)


สจ.สระแก้ว เตรียมแผนระยะ 3 ปี พร้อมรับสังคมผู้สูงอายุ thaihealth


เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยของจังหวัดสระแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วเป็นหน่วยงานเลขานุการในการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ จึงจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดสระแก้ว เพื่อกำหนดประเด็นการพัฒนาและขับเคลื่อน (4PW) ประเด็นผู้สูงอายุ (13ส.ค.62) โดยมี นางดารารัตน์ โห้วงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ฝ่ายบริหารทางวิชาการ) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสิรินธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนผู้สูงอายุจากทุกอำเภอเข้าร่มประชุม เพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดสระแก้ว (4PW) สมัชชาเฉพาะประเด็นว่าด้วยนโยบายรองรับสังคมผู้สูงอายุครั้งที่ 1/2562 ประกอบด้วย การเตรียมในระดับบุคคลตั้งแต่วัยเด็ก วัยทำงาน เพื่อเป็นผู้สูงอายุ การเตรียมความด้านมาตรการเชิงระบบ เช่น ด้านสุขภาพอนามัย ด้านหลักประกัน ด้านรายได้ ขยายโอกาสการทำงาน จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและปลอดภัย พัฒนาระบบข้อมูลผู้สูงอายุ สนับสนุนกฎหมายกตัญญู เป็นต้น


โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดสมัชชาและระดมความคิดเห็นตามภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและนำข้อมูลมาบูรณาการให้ความช่วยเหลือ ประกอบด้วย มิติด้านเศรษฐกิจ จัดให้มีการออกแบบการออมเพื่อสังคมสูงวัย เช่น กองทุนการออมแห่งชาติ จัดให้มีศูนย์การออมระดับท้องถิ่นและการออมในสถาบันการศึกษา การรับรองและส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อการออมและการสนับสนุนการออมในรูปแบบอื่น ๆ และการลดภาระหนี้ เช่น โครงการบ้านมั่นคง โครงการบ้านพอเพียง การเลี้ยงสัตว์และทำเกษตรอินทรีย์ มิติด้านสังคม สนับสนุนให้มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงวัย (ศพอส) ให้ขยายชมรมผู้สูงอายุจัดทำฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน มีเครือข่ายและภาคีอื่น ๆ มาสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาสนับสนุนวิจัยการบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุ มิติด้านสภาพแวดล้อม ให้มีการปรับสภาพแวดล้อมอาคารและสถานที่ที่เหมาะกับผู้สูงอายุ ให้ อปท. จัดตั้งคณะทำงานศูนย์อยู่ดีในแต่ละตำบล มีกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ มีผู้ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง มิติด้านสุขภาพ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับ สสส. ประชาสัมพันธ์จังหวัด สื่อสารมวลชน ภาควิชาการ ภาคเอกชน ประชาสังคม ร่วมกันพัฒนากลไกเพื่อสนับสนุนสร้างความรอบรู้สุขภาพของบุคคลและชุมชนรอบรู้สุขภาพ ติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่อยู่แล้วในชุมชนสังคมผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งขอความร่วมมือสถานประกอบการจัดสรรเวลาให้ลูกจ้างที่ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวจัดสถานที่ทำงานหรือสถานประกอบการให้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เป็นต้น

Shares:
QR Code :
QR Code