สสค.ทดสอบทักษะเด็กไทย

 

 

สสค.ทดสอบทักษะเด็กไทยพร้อมหรือไม่สู่เด็กยุคใหม่ในศตวรรษที่21 เปิดกระแสความต้องการกำลังคนในตลาดโลก ผ่าน 32 บริษัทชั้นนำและกลุ่มประเทศอาเซียน  มีความรู้อย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องมี 3 ทักษะนำทางสู่การแข่งขันและใช้ชีวิตในโลกตลาดแรงงานไร้พรมแดน พร้อมจัดนวัตกรรมภัยพิบัติให้ความรู้ร่วม tpbs

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ โดยจัดจุดทดสอบทักษะของเด็กยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ผ่านฐานกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อประเมินทักษะของเด็กและเยาวชนไทย โดยจะมีการประมวลผลภาพรวมทักษะของเด็กที่เข้าร่วมในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาลว่ามีทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับใด

ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้เชี่ยวชาญนโยบายด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา สสค. กล่าวว่า สิ่งที่จะวัดคุณภาพเด็กรุ่นใหม่ในยุคที่ตลาดแรงงานและการแข่งขันไร้พรมแดน เด็กต้องไม่มีแค่ความรู้ เพราะความรู้นั้นเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นทักษะการเรียนรู้ ทักษะจัดการความรู้ และทักษะสร้างสรรค์ความรู้ขึ้นใหม่ เป็นสิ่งที่จำเป็นในตลาดแรงงานยุคศตวรรษที่ 21 จากการสำรวจความเห็นของบริษัทและองค์กรชั้นนำของโลก 32 แห่ง เช่น บริษัทแอปเปิ้ล ฮิวเลตต์ แพคการ์ด ไมโครซอล์ฟ คอร์ปอเรชั่น เลโกกรุ๊ป บริษัทวอล์ท ดีสนีย์ เป็นต้น ถึงคุณสมบัติของผู้ที่บริษัทชั้นนำของโลกต้องการรับเข้าทำงาน ซึ่งพบว่านอกจากความรู้แล้ว ยังต้องมีทักษะที่สำคัญ 3 ด้านคือ

1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม นั่นคือ การคิดวิเคราะห์เป็น รู้จักการแก้ไขปัญหา และมีความคิดสร้างสรรค์

2.ทักษะชีวิตและอาชีพ โดยเน้นการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ มีทักษะทางสังคมและเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม

3.ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี กล่าวคือ ความสามารถในการใช้สื่อหรือเทคโนโลยีในการค้นหาข้อมูลรวมทั้งการผลิตสื่อหรือเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ ซึ่งถือเป็นทักษะของกำลังคนที่ประเทศทั่วโลกและประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนให้การยอมรับ พร้อมกับมีความตื่นตัวในการพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อส่งเสริมกำลังคนของประเทศตนเองให้มีทักษะดังกล่าวเพื่อให้ประเทศมีความพร้อมและขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกยุคไร้พรมแดน

ดร.ไกรยส กล่าวว่า เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ สสค.จึงได้จัดจุดทดสอบทักษะของเด็กไทย เพื่อประเมินทักษะของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติในทำเนียบรัฐบาลว่ามีทักษะแห่งศตวรรษใหม่ที่สำคัญในแต่ละด้านอย่างไร และมีความพร้อมหรือไม่สู่การเป็นอนาคตของชาติในศตวรรษที่ 21 โดยจัดเป็นตัวอย่างฐานกิจกรรม 3 ฐาน ได้แก่ เกมสะพานกระดาษ จมหรือลอย และฉลองวันเกิด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนุก กระตุ้นการเรียนรู้ และส่งเสริมให้เด็กได้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เด็กจะพบโจทย์ในแต่ละฐานกิจกรรมเพื่อประเมินทักษะทั้ง 3 ด้านว่ามีมากหรือน้อยในแต่ละทักษะอย่างไร พร้อมกับมีคู่มือแนะนำวิธีการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในแต่ละด้านสำหรับครูและผู้ปกครองที่สนใจ เพื่อนำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สสค. (www.qlf.or.th)

นอกจากนี้สสค.ยังจัดงานให้ความรู้ด้านภัยพิบัติร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ ให้ความรู้ผ่านหุ่นยนต์รักษ์โลก หุ่นยนต์บินสำรวจน้ำท่วม และหุ่นยนต์คัดแยกขยะ โดยได้รับเกียรติร่วมสัมภาษณ์รศ. ดร. เสรี ศุภราทิตย์ด้วย

 

 

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

Shares:
QR Code :
QR Code