‘สวดมนต์ข้ามปี’ สร้างปัญญาพาชีวิตปลอดภัย

ที่มา : เว็บไซต์สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)


'สวดมนต์ข้ามปี' สร้างปัญญาพาชีวิตปลอดภัย thaihealth


จังหวัดชุมพร จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สวดมนต์ข้ามปี เสริมสร้างปัญญาพาชีวิตปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่


(27 ธ.ค. 60) ที่ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ศาลากลางจังหวัดชุมพร นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ เป็นประธานการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สวดมนต์ข้ามปี เสริมสร้างปัญญาพาชีวิตปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยผู้เสวนาประกอบด้วย พระครูปริยัติกิจวิธาน เจ้าคณะตำบลละแม เจ้าอาวาสวัดสวนสมบูรณ์ , พระมหาชัยศิลป์ ชยโชติ เจ้าคณะตำบลวังไผ่ เจ้าอาวาสวัดดอนทรายแก้ว , ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร , ผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร , ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร , ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดชุมพร เพื่อช่วยกันระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางและวิธีการบูรณาการการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี พ.ศ.2560 (วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง 1 มกราคม 2561) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั้งครอบครัวทุกเพศ ทุกวัย เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เข้าวัดปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นการส่งเสริมปัญญาให้เริ่มต้นชีวิตที่ดีงามและเป็นสิริมงคลชีวิตช่วยกันป้องกันปัญหาสังคมและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561


'สวดมนต์ข้ามปี' สร้างปัญญาพาชีวิตปลอดภัย thaihealth


สำหรับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในช่วงเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ น้อมนำหลักธรรม คำสอนมาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิตด้วยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่เน้นความพอเพียง ความเรียบร้อย ให้คุณค่าต่อจิตใจ เกิดความสงบร่มเย็น ความเจริญของชีวิต และความมั่นคงร่มเย็นเป็นสุข ทั้งต่อตนเอง ต่อสังคม และประเทศชาติ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี


จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร ได้กำหนดจัดกิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2561 โดยเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ รักษาศีล เจริญจิตภาวนา ปฏิบัติธรรม ฟังธรรมเทศนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และสวดมนต์ให้ประเทศไทย ประชาชน ครอบครัว พร้อมทั้งตนเองให้มีความสุขตลอดทั้งปี ในบรรยากาศที่เรียบง่าย สงบสุข ร่มเย็น เป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดีงามและเป็นมงคลชีวิต

Shares:
QR Code :
QR Code