สร้างแกนนำเยาวชนส่งแสริมการอ่าน จ.ลำปาง

ที่มา : แฟนเพจวัฒนธรรมการอ่าน Happyreading


ภาพประกอบจากแฟนเพจวัฒนธรรมการอ่าน Happyreading


สร้างแกนนำเยาวชนส่งแสริมการอ่าน จ.ลำปาง thaihealth


แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำเยาวชนส่งแสริมการอ่าน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลำปาง รุ่นที 2 ระหว่างวันที่ 14 -15 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเอเชียลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 


เพื่อสร้างเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มเยาวชน และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านในการใช้หนังสือ และการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ยุพิน บัวคอม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมและให้โอวาท “คาดหวังกับเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะได้เรียนรู้เทคนิค กระบวนการทำงาน เข้าใจกลุ่มเป้าหมายและความสำคัญของการสร้างพฤติกรรมการอ่านแล้ว ยังได้พัฒนาจิตบริการ จิตอาสาเพื่อการพัฒนาตนเองและส่วนรวมอีกด้วย”


กิจกรรมวันนี้ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ “หน้าต่างแห่งโอกาส กับาการพัฒนาเด็ก” โดย คุณสุดใจ พรมหเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ต่อด้วย การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและการอ่าน “เทคนิคการใช้หนังสือภาพหนังสือนิทาน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย” โดยคุณชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ บรรณาธิการหนังสือเด็ก สำนักพิมพ์ Hello Kids และการออกแบบกิจกรรมการอ่านให้เด็ก โดยวิทยากรกระบวนการ จาก มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) มีผู้เข้าร่วมเป็นเยาวชนจาก เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง กว่า 65 คน

Shares:
QR Code :
QR Code