สร้างเด็กลพบุรี สู่อนาคตชาติ

ที่มา : แฟนเพจสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว


ภาพประกอบจากแฟนเพจสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว


สร้างเด็กลพบุรี สู่อนาคตชาติ thaihealth


ลงนามความร่วมมือโครงการยกระดับการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สู่ศูนย์การเรียนรู้ ที่ จ.ลพบุรี


นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สู่ศูนย์การเรียนรู้ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์สัมมนามนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

Shares:
QR Code :
QR Code