สร้างอาชีพให้คนพิการ สร้างรากฐานเเห่งสุขภาวะ

เรื่องโดย ปัญจวรา บุญสร้างสม Team Content www.thaihealth.or.th


ข้อมูลบางส่วนจาก งานแถลงข่าวเปิดโครงการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ และเปิดศูนย์ส่งเสริมทักษะอาชีพ สำหรับคนพิการกรุงเทพมหานคร


ภาพโดย ปารมี ขันธ์แก้ว Team Content www.thaihealth.or.th แฟ้มภาพ เเละสสส.


สร้างอาชีพให้คนพิการ สร้างรากฐานเเห่งสุขภาวะ


ข้อจำกัดต่าง ๆ ไม่ว่าจะทางร่างกาย จิตใจ หรือสติปัญญา อาจทำให้คนกลุ่มหนึ่งถูกมองว่าแตกต่าง ไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ซึ่งคนกลุ่มนั้น คือ “คนพิการ” ทั้ง ๆ ที่พวกเขาก็มีศักยภาพ มีทักษะ ความสามารถในการทำสิ่งต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป หรืออาจจะทำงานบางประเภทได้ดีกว่าคนทั่วไปด้วยซ้ำ หากพวกเขาได้เรียนรู้ ทดลอง ฝึกปฏิบัติ และได้รับ “โอกาส” พวกเขาก็จะสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง ดูแลครอบครัวได้ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างภาคภูมิใจ


ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของโครงการสนับสนุนการจ้างงาน สร้างอาชีพ สำหรับคนพิการ กรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือของ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิออทิสติกไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนให้คนพิการมีงานทำ สร้างอาชีพ และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการ


สร้างอาชีพให้คนพิการ สร้างรากฐานเเห่งสุขภาวะ


โครงการสนับสนุนการจ้างงาน สร้างอาชีพ สำหรับคนพิการ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้คนพิการได้มีงานทำ มีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้สำหรับดูแลตนเองและครอบครัว โดยมีเป้าหมายการดำเนินการใน 2 เรื่องหลัก ดังนี้


1. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้คนพิการ 


โดยเปิดศูนย์ส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับคนพิการ ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร หนองจอก และทุ่งครุ โดยจะเริ่มเปิดหลักสูตรนำร่องในการอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพ เพื่อสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพ ใน 5 หลักสูตร ที่เตรียมความพร้อมให้คนพิการที่ต้องการสมัครงาน และกลุ่มที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่ หลักสูตรสอนการปลูกผักออร์แกนิก หลักสูตรสอนการเพาะเห็ด หลักสูตรบาริสต้า หลักสูตรคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และหลักสูตรการเขียนโปรแกรม ซึ่งในอนาคตจะขยายเพิ่มหลักสูตรอบรมให้มากขึ้นตามความต้องการของคนพิการและสังคมต่อไป


2. สร้างเว็บไซต์ ชื่อ bangkok.skynebula.tech 


เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนพิการที่มีความพร้อมและต้องการสมัครงาน และนายจ้างที่ต้องการรับคนพิการเข้าทำงานได้พบกัน เกิดประโยชน์กับทั้ง 2 ฝ่าย คือ ผู้พิการสามารถเลือกตำแหน่งงานและหน่วยงานที่ตนต้องการสมัครได้ ส่วนนายจ้างก็สามารถเข้ามาในเว็บไซต์ เพื่อค้นหาผู้พิการที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการ เข้าสู่กระบวนการสมัคร นัดหมาย สอบ สัมภาษณ์ และรับเข้าทำงานได้รวดเร็วและหลากหลายขึ้น


สร้างอาชีพให้คนพิการ สร้างรากฐานเเห่งสุขภาวะ


นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า “คนพิการ” คือ 1 ใน 11 กลุ่มประชากรกลุ่มเฉพาะ ที่ต้องได้รับความเป็นธรรมทางสุขภาวะในชีวิตทุกมิติ เพื่อให้มี “สิทธิ ศักดิ์ศรี คุณค่า และพึ่งพาตัวเอง” ได้เหมือนคนทั่วไป ทำให้ สสส. ขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน เพื่อทำให้คนพิการมีงานทำ ภายใต้การจ้างงานเชิงสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ตามมาตรา 33 และ มาตรา 35 ส่วนสถานประกอบการที่ไม่จ้างงานคนพิการ ต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามมาตรา 34  


นางภรณี กล่าวต่อว่า การจ้างงาน เป็นก้าวแรกที่จะนำไปสู่สุขภาวะที่ดีของคนพิการ สสส. ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ทำให้เกิดการจ้างงานแล้วกว่า 7,000 อัตรา สร้างโอกาสให้คนพิการได้ทำงาน 20,000 งาน มีบริษัทเข้าร่วมกว่า 300 บริษัท สามารถลดการส่งเงินเข้ากองทุนฯ กว่า 6 พันล้านบาท สะท้อนให้เห็นว่าคนพิการทำงานได้จริงเหมือนคนทั่วไป 


สร้างอาชีพให้คนพิการ สร้างรากฐานเเห่งสุขภาวะ


“คนพิการแต่ละประเภทมีจุดแข็ง และความสามารถแตกต่างกัน เราจึงต้องสนับสนุนให้ถูกจุด เพื่อให้การจ้างงานคนพิการประสบความสำเร็จมากขึ้น สถานประกอบการต่าง ๆ จะต้องมีความเข้าใจ และเตรียมความพร้อม ทั้งสภาพแวดล้อม การปรับทัศนคติ และเรื่องอื่น ๆ เพื่อรองรับการจ้างงานคนพิการ ในส่วนของคนพิการก็จะต้องเตรียมความพร้อมในการเข้าทำงานทั้งในเรื่องของทักษะ ความรู้ และการปรับตัวเข้ากับองค์กร เพื่อให้มีความพร้อมในการทำงานอยู่เสมอ ขอขอบคุณทาง กทม. ที่กล้าตัดสินใจ ลงมือทำ และเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ทำได้ยาก ให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และหวังว่าในอนาคตจะเกิดความร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมทั้งภาคีเครือข่ายอื่น ๆ ที่ให้ความสำคัญกับการจ้างงานคนพิการต่อไป” นางภรณี กล่าว 


สร้างอาชีพให้คนพิการ สร้างรากฐานเเห่งสุขภาวะ


นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย กล่าวว่า โครงการศูนย์ส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับคนพิการ กรุงเทพมหานคร  จะเป็นแหล่งการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับคนพิการ เพื่อให้สามารถนำความรู้และทักษะไปต่อยอดสร้างอาชีพให้ตนเองและครอบครัว หรือสามารถสมัครงานในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนได้ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้พิการ ก่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้น


สร้างอาชีพให้คนพิการ สร้างรากฐานเเห่งสุขภาวะ


การสร้างโอกาส สร้างอาชีพให้กับคนพิการเปรียบเสมือนการสร้างจุดเริ่มต้นของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของพวกเขา เมื่อคนพิการสามารถพึ่งพาตัวเองได้ อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข และภาคภูมิใจแล้ว  ก็จะทำให้พวกเขาหันมาใส่ใจในสุขภาวะมากขึ้น  สสส. เชื่อมั่นในศักยภาพของคนพิการ และขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและช่วยเตรียมความพร้อมคนพิการให้เข้าสู่ระบบการทำงานได้อย่างมั่นใจ เพราะการสร้างอาชีพให้กับคนพิการ ก็เปรียบเสมือนการสร้างก้าวแรกที่จะทำให้พวกเขามีสุขภาวะที่ดี

Shares:
QR Code :
QR Code