สร้างสุขภาวะที่ดี ห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษา

เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมและตัวเอง

 

สร้างสุขภาวะที่ดี ห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษา 

          การรณรงค์เพื่อให้เกิดสุขภาวะหรือก็คือความสุขนั่นแหละ ในตัวตนและจิตใจของคนทั่วไปของครอบครัวที่เมื่อเกิดขึ้นในวงกว้างแล้วจะก่อให้เกิดความสุขแก่สังคมไปด้วยอัตโนมัติ เป็นความพยายามของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่จะให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง

 

          โดย สสส. ดำเนินการเองในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจให้ความคิด ผ่านกระบวนการทางสื่อทุกชนิดในรูปแบบโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการจี้ไปจุดต้นเหตุของการก่อให้เกิดทุกข์

 

          นอกจากนั้นยังได้ให้การสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนทั่วไป หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่จัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนให้ประชาชนห่างไกลทุกข์ที่เกิดจากมูลเหตุต่างๆ อย่างเช่น การรณรงค์สร้างสำนึกการขับขี่อย่างถูกกฎจราจรการรณรงค์ให้มีสติในการขับขี่รถยนต์ คือ นอกจากปกติต้องไม่ประมาทด้วยตั้งสำนึกไว้ตลอดว่ามีสติก่อนสตาร์ต หรือดื่มน้ำเมาแล้วไม่ขับ ไม่ว่าจะเมาหรือไม่เมา เมาแล้วยิ่งต้องไม่ขับอย่างเด็ดขาด

 

          อีกประเด็นของการรณรงค์เพื่อให้คนไทยเราไม่ต้องจมอยู่ในกองทุกข์ คือ การสร้างความรู้สึกว่าจน ทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จ เพื่อที่จะปลดเปลื้องทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกดังกล่าวก็หันไปกินเหล้า โดยลืมไปเสียสนิทว่าเงินที่เอาไปซื้อเหล้ามากินนั่นแหละ คือ เงินที่แก้ความจนความทุกข์ได้ก้อนสุดท้าย แต่ถูกนำไปใช้อย่างไม่ก่อประโยชน์จนยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีก

 

          คราวนี้ไม่ใช่ทุกข์คนเดียว ทุกข์ทั้งครอบครัวเลยแล้วยังทำให้เสียสติ เสียเวลาหาเงินใหม่อีกด้วย ก็ต้องให้ความรู้ความเข้าใจว่าถึงจะจนแต่อย่าเครียด อย่ากินเหล้าต้องรณรงค์ว่าจนไม่เครียด ไม่กินเหล้า ทำงาน ขยันทำงาน เก็บเงินอดออม

 

          รวมความแล้วการรณรงค์เพื่อให้เกิดสุขภาวะแก่คนทั้งหลาย ก็คือ การให้ความรู้ความเข้าใจว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษ การขาดสติเป็นโทษความประมาทเป็นโทษ การหมกมุ่นอยู่ในอบายมุขเป็นโทษ ถ้าห่างไกลเสียได้ก็เป็นคุณมิใช่คุณเฉพาะแค่ตัวคนเดียว แต่เกิดแก่ทั้งครอบครัว ตลอดจนสังคมโดยรวม

 

          ตัวโทษอีกตัวหนึ่งที่สังคมกำลังรณรงค์ให้ห่างไกลตัวผู้คนที่จริงรณรงค์โดยการให้ความรู้ถึงโทษมานานแสนนานแล้ว แต่ก็ไม่อาจระงับยับยั้งได้ จนที่สุดต้องใช้บังคับโดยอาศัยกฎหมาย นั่นก็คือ “บุหรี่”

 

          มีการออกกฎหมายห้ามสูบหลายๆ กฎห้ามเป็นกฎสากล คือ ทั่วโลกห้าม เช่น ห้ามเสพบุหรี่บนเครื่องบิน รถประจำทาง ในห้องแอร์บางกฎใช้ห้ามในบางประเทศ บ้านเราเวลานี้ออกกฎหมายห้ามหลายที่แล้ว เช่น ในห้องแอร์ ในร้านอาหาร ในที่สาธารณะต่างๆ ป้ายรถเมล์ จะเสพบุหรี่ได้ก็เฉพาะที่ที่จัดไว้ให้ และหรือที่ที่ห่างไกลผู้คน

 

          แล้วก็กำลังจะออกกฎหมายห้ามเสพบุหรี่ในสถานศึกษา ไม่ว่าจะในมหาวิทยาลัยหรือในโรงเรียน โดยกำหนดเอารั้วของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเขตกำหนดห้าม นักเรียนนักศึกษานั้นไม่เสพบุหรี่อยู่แล้ว ครูอาจารย์ที่ยังเสพอยู่ถ้านึกอยากขึ้นมาก็ต้องเดินออกไปเสพนอกกำแพงสถานศึกษา คนนอกที่มีธุระปะปังในสถานศึกษาที่ติดบุหรี่ก็หาที่เสพให้เรียบร้อยเสียก่อน ถ้าเผลอไปเสพภายในกำแพงสถานศึกษาจะมีความผิด

 

          การออกกฎระเบียบโดยทางการเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ประชาชนและสังคมมีความสุข ไม่ว่าจะเป็นสุขจากการไม่ต้องเสียเงิน สุขจากการไม่ต้องเป็นโรคภัยจากบุหรี่ ทั้งคนเสพและคนที่อยู่ข้างเคียง ระเบียบเป็นตัวช่วยรณรงค์

 

          ด้วยความหวังดีของหน่วยงานอย่าง สสส. ก็จะทำยังไงได้ตัวเองไม่บังคับตัวเอง ก็ต้องใช้ ก.ม.บังคับเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม ก.ม. ห้ามเสพบุหรี่ในสถานศึกษาจะช่วยให้เกิดสุขภาวะกว้างขวางขึ้นอีกมากแน่นอน

 

        

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 

 

Update 10-06-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : กันทิมา ลีจันทึก

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code