‘สร้างสำนึก ปลุกพลเมือง’

ที่มา : แฟนเพจโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก


ภาพประกอบจากแฟนเพจโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก


\'สร้างสำนึก ปลุกพลเมือง\' thaihealth


โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 3 เชิญชวนน้องๆ เยาวชนกลุ่มเยาวชนที่อยู่ใน จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และสมุทรสงครามอายุระหว่าง 14 – 25 ปี รวมกลุ่มกันเป็นทีม 5 คน เสนอโครงการที่สร้างสรรค์ชุมชน ภายใต้โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก


ด้วยศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.สมุทรสงคราม เป็นผู้ดำเนินการโครงการภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยโครงการมุ่งหวังให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องราวท้องถิ่น เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางสังคม สามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) คนรุ่นใหม่ที่มีจิตสาธารณะ และพร้อมเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ (Active Citizen)


ทางคณะผู้จัดงานคาดหวังว่า “เยาวชน” ที่ผ่าน กิจกรรมในโครงการ สามารถดูแลตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นในอนาคต น้องๆ เยาวชนที่ผ่านการพิจาณาจะได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ การวิเคราะห์ แนวคิดจิตอาสา การทำงานเป็นทีม และได้รับสนับสนุนทุนดำเนินโครงการ โครงการละ 20,000 บาท ในระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ 5 – 6 เดือน จำนวน 25 โครงการ กำหนดส่งโครงการฯ มาที่ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2559


เงื่อนไขการสมัคร ต้องมีสมาชิกในทีม 5 คน อายุระหว่าง 14 – 25 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม,ราชบุรี,เพชรบุรี,กาญจนบุรี และต้องมีพี่เลี้ยงประจำทีม 1 คน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.สมุทรสงคราม 034-732-388 , 091-881-8775 , 061-615-2913 และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : goo.gl/w8rGwn

Shares:
QR Code :
QR Code