สร้างสังคมไทยเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล

ที่มา : สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย)


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย)


สร้างสังคมไทยเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล thaihealth


สสย.ขับเคลื่อนพลเมือง สร้างสังคมไทยเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล


18 ส.ค.59 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย) ร่วมกับภาคี จัดสัมมนาขับเคลื่อนพลเมือง สร้างสังคมไทยเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL)เริ่มด้วยกสทช. คุณสุภิญญา กลางณรงค์ กล่าวเปิดงานและบทบาทของกสทช.ในการทำงานด้านเท่าทันสื่อ ต่อด้วยการนำเสนอความเป็นมาและความสำคัญของMIDL กับสังคมไทย บทบาทการทำงานขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าวในเชิงระบบ กลไก และการนำแนวคิดดังกล่าวสู่ระบบการศึกษา


โดยคุณเข็มพร วิรุรราพันธ์ สสย. ต่อด้วยการนำเสนอกรอบแนวคิด MIDL เพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย โดย ผศ.อรรถพล อันนตวรสกุล และปิดท้ายช่วงนี้ด้วยการนำเสนอบทบาทของ UNESCO กับการขับเคลื่อน MIDL ระดับสากล โดย Misako lto ตัวแทนจาก UNESCO

Shares:
QR Code :
QR Code