สร้างสังคมสุขภาวะ ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพสื่อมวลชน

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ


สร้างสังคมสุขภาวะ ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพสื่อมวลชน thaihealth


แฟ้มภาพ


สื่อมวลชนเป็นกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพเช่นเดียวกัน เนื่องจากยังมีสื่อมวลชน จำนวนไม่น้อยที่สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งนำไปสู่ความเสี่ยงของการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง


นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. มีบทบาทผลักดัน กระตุ้น สนับสนุนและร่วมมือกับภาคีต่างๆ ในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้บรรลุผลในการลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร กระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม โดยมีหลักการทำงานว่าการสร้างเสริมสุขภาพเป็นเรื่องของทุกคนและทุกองค์กร บทบาทหลักของสสส.คือการสนับสนุนและร่วมมือกับบุคคล กลุ่ม และองค์กรต่างๆ ในการเป็นภาคีเครือข่ายร่วมสร้างสุขภาพของคนไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน เป็นอีกภาคีเครือข่ายหนึ่งที่ สสส.ได้เห็นความสำคัญเพราะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการให้ความรู้ รณรงค์ประเด็นปัจจัยเสี่ยงสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกันสื่อมวลชนเป็นกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพเช่นเดียวกัน เนื่องจากยังมีสื่อมวลชน จำนวนไม่น้อยที่สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งนำไปสู่ความเสี่ยงของการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังขาดข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถาน การณ์ปัจจัยเสี่ยงสุขภาพและปัญหาสุขภาวะของสื่อมวลชนไทยแขนงต่างๆ สสส.จึงได้สนับสนุนมูลนิธิสื่อเพื่อสุขภาวะ (มสส.)ให้ดำเนินโครงการ "สื่อมวลชนไทยร่วมลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ สร้างสังคมสุขภาวะ" ขึ้น


ด้าน นายมนูญ ศิริวรรณ ประธานมูลนิธิสื่อเพื่อสุขภาวะ (มสส.) กล่าวว่า มีการประมาณการกันว่าผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนแขนงต่างๆ มีไม่น้อยกว่า 1 แสนคน ทั้งในระดับองค์กร และบุคคล โดยส่วนหนึ่งนั้นมีปัญหาความเสี่ยงด้านสุขภาพ ทั้งจากบุหรี่ แอลกอ ฮอล์ และอื่นๆ แต่ยังไม่มีการศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์และปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพของสื่อมวลชนไทยอย่างเป็นระบบ ทาง มสส.โดยการสนับสนุนจาก สสส.ให้ดำเนินโครงการนี้ขึ้น  เพื่อรวมข้อมูลสถานการณ์ด้านปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ ของสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ในแต่ละปีว่า เป็นอย่างไร เพื่อนำผลจากการสำรวจไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินโครงการ และสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยเพื่อช่วยลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพและสร้างสังคมสุขภาวะในอนาคต โดยมอบหมายสวนดุสิตโพล เป็นผู้สำรวจสถานการณ์ดังกล่าว คาดว่าในอีก 2 เดือนข้างหน้าจะมีข้อสรุปผลการสำรวจและแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code