สร้างสรรค์ไอเดียครู-พัฒนาเด็กเล็ก

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


สร้างสรรค์ไอเดียครู-พัฒนาเด็กเล็ก thaihealth


จากงานวิจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ พบว่าการลงทุนเพียง 1 ดอลลาร์ หรือราว 35 บาท กับเด็กในวัย 0-5 ขวบ จะได้รับผลตอบแทนมากกว่ามูลค่าดังกล่าวมากมาย


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัด "อบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 3" ระหว่างวันที่ 19-22 ส.ค.2559 ที่โรงแรมริชมอนด์ เพื่อเสริมศักยภาพเติมความรู้ ให้ครูผู้ดูแลเด็ก ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ กิจกรรม และพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เติบโตอย่างมีสุขภาวะที่ดีครบทุกด้าน และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม พร้อมกับเป็นเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการ


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ท่ามกลางสถานการณ์ที่เด็กๆ ถูกแวดล้อมด้วยสื่อที่ไม่สร้างสรรค์ จากภูมิทัศน์สื่อในสังคมไทยที่เปลี่ยนไปอย่างมาก เนื่องจากการเกิดขึ้นของสื่อใหม่ (New Media) รวมทั้งการนำเสนอทั้งเนื้อหาและรูปแบบที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กของสื่อกระแสหลัก โครงการนี้พัฒนาทักษะและความสามารถในการใช้สื่อของครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสร้างโอกาสในการเข้าถึงสื่อ และพื้นที่สร้างสรรค์ของเด็กๆ


โครงการนี้เกิดขึ้นจากการทำงานเชิงรุกของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม และแผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา โดยสสส.สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีทักษะ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อสุขภาวะของเด็กปฐมวัยในศูนย์ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติสร้างสรรค์ไอเดียครู-พัฒนาเด็กเล็ก thaihealthการ การติดตามเสริมศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจในพื้นที่  รวมถึงการสนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ในศูนย์ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์


ในปี 2557 มีจำนวน 138 ศูนย์ และปี 2558 จำนวน 200 ศูนย์ รวมแล้ว 338 ศูนย์กระจายครอบคลุม ทั้ง 4 ภาค ทั่วประเทศ มีเด็กได้รับประโยชน์ 20,517 คน ครู 1,332 คน


ในปี 2559 นี้จัดอบรมเพิ่มอีก 175 ศูนย์ โดยมีศพด.ต้นแบบจำนวน 17 ศูนย์ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพจนเป็นพี่เลี้ยง และแหล่งเรียนรู้ของศพด.อื่นๆ


ดร.สุปรีดากล่าวว่า เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น 3 ลำดับแรก


1.ด้านวินัยและความรับผิดชอบ รู้จักถูกผิด เช่น เก็บของเล่น ไม่พูดปด เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 75.51 จากเดิมร้อยละ 34.88


2.ด้านความฉลาดรู้ทางด้านสุขภาพ ด้านกิจกรรมทางกาย เช่น มีการเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 75.34 จากเดิมร้อยละ 40.08


และ 3.ความสัมพันธ์ ความรู้จักผูกพัน การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น มีทักษะในการสื่อสาร อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ เพิ่มเป็น ร้อยละ 73.57 จากเดิมร้อยละ 37.68


ผลลัพธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงในตัวเด็ก คือเด็กมีความสุขและมีสุขภาวะที่ดี มีพัฒนาการทางด้านร่างกายดีขึ้น เรียนรู้สังคมมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมากขึ้น และมีทักษะด้านภาษามากขึ้น


ผู้จัดการสสส.กล่าวย้ำว่า ไม่มีการลงทุนไหนคุ้มค่าเท่ากับการลงทุนกับเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยเปรียบเสมือนกับฮาร์ดแวร์ หากสร้างฮาร์ดแวร์ไม่ได้ เมื่อเติมซอฟต์แวร์ลงไป ในอนาคตอาจเกิดข้อจำกัด ดังนั้น สสส.จึงให้ความสำคัญในการลงทุนกับเด็กปฐมวัยมาก สสส.จึงจัดโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 3 เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจกับครูในการพัฒนาเด็กปฐมวัย


"เพราะหัวใจสำคัญที่จะทำให้เด็กมีประสิทธิภาพนั้น ครูจะต้องมีความรู้และความคิดสร้างสรรค์ (ไอเดีย) ดัดแปลงสิ่งสร้างสรรค์ไอเดียครู-พัฒนาเด็กเล็ก thaihealthแวดล้อมรอบด้านมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ขณะเดียวกันสามารถประยุกต์กิจกรรมหรืออุปกรณ์ สิ่งแวดล้อมและหลักสูตรการเรียนการสอนได้จะช่วยพัฒนาเด็กเล็กได้เป็นอย่างมาก ส่วนเครือข่ายต่างๆ ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน เพราะสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความก้าวหน้า ในการประยุกต์ใช้กิจกรรมต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาศพด. และในอนาคตสสส.จะเชิญศพด. เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันมติระดับโลก ร่วมกันเดินหน้านโยบายของรัฐบาล เพื่อยกระดับศพด.ต่อไป" ดร.สุปรีดากล่าว


ด้าน น.ส.เข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน กล่าวว่า เป้าหมายการพัฒนาเด็กด้วยกระบวนการ 3 ดี ได้แก่ สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิที่ดีนั้น เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสุขภาวะที่ดีในทุกมิติ และเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคม โดยเน้นพัฒนาการและการสร้างคุณสมบัติพึงประสงค์ ผ่านการจัดกระบวนการการเรียนรู้และพื้นที่สร้างสรรค์


ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็ก 3 ดี จะเน้นไปที่การสร้างสุขภาวะที่ดี 4 ด้าน ได้แก่ กาย จิต สังคมและปัญญา โดยดีที่หนึ่ง คือสื่อดี ได้รับและใช้สื่อที่เหมาะสมต่อการพัฒนาแต่ละช่วงวัย ไม่จำกัดโอกาส เวลาและสถานที่ ดีที่สอง คือพื้นที่ ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการออกแบบและสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ และดีที่สาม คือภูมิดี การมีทักษะที่จะคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ภูมิคุ้มกันในการเท่าทันสื่อ


ทั้งนี้ การอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ทำให้ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก สร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตของเด็กให้มีความความฉลาดรู้ ด้านสื่อมีความฉลาดรู้ทางสุขภาพ ความตื่นรู้ทางปัญญา โดยใช้กระบวนการสื่อสร้างสรรค์เพื่อสร้างพลเมืองเด็กที่มีจิตสำนึกและมีพัฒนาสมวัยในทุกด้าน ปัจจุบันเกิดเครือข่ายครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านเครือข่ายสังคม ออนไลน์เฟซบุ๊กในชื่อเพจว่า "มหัศจรรย์ศพด" มีสมาชิก 834 คน เพื่อแบ่งปันข้อมูลเรื่องการทำงาน ทำให้กระบวนการขยายผลและ ต่อยอดความคิดได้อย่างกว้างขวาง


"เด็กที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะเป็นวัยที่เป็นรากฐานสำคัญ หากเกิดการปลูกฝังให้เกิดพัฒนาการ ภูมิคุ้มกัน และการเตรียมความพร้อม จะนำไปสู่การพัฒนาไปสู่วัยอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่ศูนย์ต่างๆ ยังขาดการสนับสนุน ทั้งในระดับผู้บริหารภายในศูนย์ และชุมชนยังไม่ให้ความสำคัญ รวมทั้งในระดับประเทศมีงบประมาณในการสนับสนุนทางด้านนี้น้อย ซึ่งวัยเด็กนี้ในหลายประเทศทั่วโลกจะให้ความสำคัญมากกว่าวัยอื่นๆ เพราะในระยะยาวทางด้านเศรษฐศาสตร์จะมีความคุ้มค่ามากกว่า" น.ส.เข็มพรกล่าว


สร้างสรรค์ไอเดียครู-พัฒนาเด็กเล็ก thaihealthกิจกรรมพัฒนาทักษะณะที่ น.ส.สายใจ คงทน กลุ่ม We are Happy  แกนหลักในการติดตามเสริมศักยภาพโครงการ กล่าวว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ร่วมโครงการยังได้รับการสนับสนุน เพื่อดำเนินการพัฒนาสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งด้านการส่งเสริมการอ่าน การเสริมทักษะในการประยุกต์ใช้ สื่อสร้างสรรค์รวมถึงสื่อชุมชน ตลอดจนได้รับองค์ความรู้ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพทุกมิติ โดยเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมจากครอบครัว ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น ตลอดจนได้รับการเสริมศักยภาพผ่านกระบวนการติดตามแบบเสริมพลัง ตลอดช่วงระยะเวลาการดำเนินโครงการ


ผลการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด จาก 2 ปีที่ผ่านมาคือ คุณครูเห็นคุณค่าและภูมิใจในงานที่ทำ พ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาศูนย์ให้มีความพร้อมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก และสิ่งสำคัญคือเด็กๆ มีความสุขที่ได้มาศูนย์และได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการที่คุณครูจัดขึ้นในทุกวัน


การลงทุนกับเด็กปฐมวัยถือว่าเป็นการลงทุนที่น้อย แต่กลับได้รับผลตอบแทนอย่างมหาศาล เพราะเด็กจะเติบโตเป็นคนดีในวันหน้า จำเป็นต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เด็กปฐมวัย

Shares:
QR Code :
QR Code