สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัย

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ไทยรัฐ 


สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัย thaihealth


"องค์กรท้องถิ่น" จับมือ "สสส." ขับเคลื่อน "สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา" ใช้สวนป่าเล่นในธรรมชาติเป็นตัวสร้างคลื่นสมอง มุ่งหวังให้เด็กเล็กพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาติ


เมื่อวันที่ 18 ส.ค. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโดยชุมชนท้องถิ่น ตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโดยชุมชนท้องถิ่น ที่เป็นความร่วมมือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักสุขภาวะชุมชน สำนัก 3 และมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยมี นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ นายดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา นายบุญพาศ รักนุ้ย นายอำเภอสะเดา นายสุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรีตำบลปริก นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโดยชุมชนท้องถิ่น ให้กับคณะผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยความร่วมมือของ สสส. จำนวน 12 แห่ง และ ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นเขตเทศบาลตำบลปริก และลงมือปฏิบัติสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโดยชุมชนท้องถิ่น ใน 5 ฐานการเรียนรู้ ณ เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา


นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีความต้องการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. มีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ มุ่งหวังให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นต่อไป ให้เด็กสามารถเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ


อย่างไรก็ตาม กรมฯ ได้ตระหนักว่า เด็กเล็กที่อายุระหว่าง 0-5 ปี เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาชีวิต จึงจะผลักดันให้มีแนวทางในการเปิดรับดูแลเด็กเล็กตลอดทั้งปี เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาในทุกๆด้าน ทุกๆ วัน อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้ปกครองสามารถไว้วางใจเมื่อลูกหลานมาอยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท้องถิ่น และให้ทุกคนในสังคม ร่วมกันเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ช่วยกันพัฒนาการศึกษาของลูกหลานเราให้กว้างไกล มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน


ทั้งนี้กรมปกครองท้องถิ่นจึงร่วมกันนำแนวทางของ "สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา" ของท่านดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ที่มีลักษณะเป็นการให้พร้อมรับการเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความรอบรู้ในสิ่งที่ใช้ได้จริง รวมถึงการเล่นตามรอยพระยุคลบาท มาปรับใช้กับสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. และอัญเชิญแนวการอบรมเลี้ยงดูเด็กด้วยความรักของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (เลี้ยงลูกด้วยความรักของสมเด็จย่า) ในมิติของการจัดสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเล่น จัดอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ การฝึกทักษะชีวิตผ่านงานบ้านหรือการทำสวนนั่นเอง


สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัย thaihealth


นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า ในวันนี้เป็นโอกาสที่ดี ที่เทศบาลตำบลปริกได้มาร่วมทำสิ่งที่ดีให้กับลูกหลานของเรา ได้ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี ก็อยากขอให้ทุกคนในสังคม ร่วมกันสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน ใช้กลไกของทุกคนในท้องถิ่นมาเป็นพลังขับเคลื่อนสิ่งที่ดีให้กับลูกหลานเรา เพราะพลังของการขับเคลื่อนเหล่านั้น จะสามารถเป็นแรงหนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ขยายวงของการพัฒนาการศึกษาของให้มีความยั่งยืนและกว้างไกล


"ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยเหลือโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในครั้งนี้ และเพื่อให้มั่นใจว่าทั้ง 12 องค์กรปกครองท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาจาก สสส.ในวันนี้จึงได้เชิญนายก อปท.และทีมงานจาก 11 จังหวัดที่เหลือมาเข้ารับการอบรม (work shop) ที่เทศบาลตำบลปริกด้วย เพื่อให้สามารถกลับไปดำเนินการได้เลยในพื้นที่ และในปีงบประมาณ 2562 ที่จะเริ่มในเดือนตุลาคมนี้ กรมได้จัดคำของบประมาณมอบให้ อปท. 500 แห่ง จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ แห่งละ 100,000 บาท รวม 50 ล้านบาท ไปดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เพื่อช่วยทำให้ลูกหลานของเรามีความสุขและได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย สมอง อารมณ์ จิตใจ พร้อมที่เรียนรู้และเติบใหญ่เป็นกำลังสำคัญที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป" อธิบดีกรมท้องถิ่น กล่าว


ด้าน นายดิสกร กล่าวด้วยว่า มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ความสำคัญในเรื่องพัฒนาการของเด็ก ซึ่งความร่วมมือนี้ มูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จะร่วมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญานี้อย่างเต็มที่ และจะขยายผลไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่นๆ ด้วย เพื่อให้เด็ก ได้มีพัฒนาการที่ดีทั้ง 4 ด้าน เพราะการเล่นจะเสริมสร้างสมาธิให้แก่เด็ก เกิดความสามัคคีกัน ให้เด็กมีสังคมแห่งมิตรภาพ มีความเป็นจิตอาสา และจุดเริ่มต้นของพัฒนาการที่ดี คือการได้เล่นในสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาและที่บ้านนั่นเอง

Shares:
QR Code :
QR Code