สร้างมิติใหม่ พัฒนาพื้นที่สุขภาวะภาษีเจริญ

ม.สยาม-เขตภาษีเจริญ-สสส. สร้างมิติใหม่ทำงานแบบบูรณาการทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน พัฒนาพื้นที่สุขภาวะเขตภาษีเจริญเขตแรกของกทม. กว่า 10 หน่วยงาน 54 ชุมชนและภาคีเครือข่าย ร่วมใจทำงานร่วมกัน พร้อมเปิดตัว “หน่วยบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะภาษีเจริญ” ขจัดข้อจำกัดเชิงพื้นที่ สู่พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสุขภาพ


สร้างมิติใหม่ พัฒนาพื้นที่สุขภาวะภาษีเจริญ thaihealth


แฟ้มภาพ


เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ที่ สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเขตภาษีเจริญ และภาคีเครือข่าย ร่วมกันเปิด “หน่วยบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเขตภาษีเจริญ” เป็นการสานพลังร่วมกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาข้อจำกัดเชิงพื้นที่ของความเป็นเมือง ให้กลับกลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ของการทำงาน ที่สอดรับกับบริบทความเป็นเมือง โดยมีนายโฆษิต อักษรชาติ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ และ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธานร่วมกันในการเปิดงาน


ผศ.ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม และ เลขาธิการมูลนิธิวิจัยเพื่อพัฒนามนุษย์และชุมชน กล่าวว่า กว่าสี่ปีที่ดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ (Healthy Space) นำร่องในพื้นที่เขตภาษีเจริญ ด้วยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก สสส. เกิดการร่วมมือของ 54 ชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน และยังมีภาคีเครือข่ายนอกพื้นที่เข้าร่วมงาน รวมทั้งหน่วยงานของ กทม. อาทิ สำนักสวนสาธารณะ สำนักผังเมือง สำนักวิศวกรรมจราจรและขนส่ง กรมทางหลวงชนบท เป็นต้น เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ ทำให้พื้นที่รกร้าง และสุ่มเสี่ยงต่อสุขภาวะ กว่า 3,891 ตารางวา กลับกลายเป็นพื้นที่ที่สร้างสรรค์ต่อสุขภาวะทั้งด้านการออกกำลังกาย ด้านอาหารและการปรับภูมิทัศน์ การจัดการขยะ น้ำเน่า เมื่อคิดมูลค่าตามราคาการประเมินที่ดินพบว่า หากต้องใช้เงินซื้อพื้นที่ที่รกร้างเหล่านี้กลับคืนมาเพื่อใช้ประโยชน์ ต้องใช้เงินกว่า 159 ล้านบาท แต่ในการดำเนินงานที่ผ่านมาใช้ความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยเฉพาะคนในชุมชน ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ จึงเป็นความภาคภูมิใจของคนที่นี่ จนเกิดความรัก ความสามัคคี การมีจิตอาสา ที่นับวันจะหาได้ยากยิ่งในบริบทของความเป็นเมือง


"เมื่อทุกคนต่างให้ ทุกคนก็จะได้รับ การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะจุดเริ่มที่ชุมชน หน่วยงานภาคี เป็นผู้สนับสนุน ด้วยแนวคิดที่ไม่ใช่ต่างคน ต่างทำ จึงก่อเกิดการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ของทุกหน่วยงาน ทั้งตำรวจ ทหาร การศึกษาทั้งในและนอกระบบ ศูนย์สาธารณสุขเขต ภาคเอกชน และที่สำคัญคือสำนักงานเขตภาษีเจริญ ซึ่งการดำเนินงานในชุมชนต่อไปนี้ ทุกหน่วยงานที่มีภารกิจจะลงพื้นที่ด้วยกัน ร่วมคิด ร่วมพลัง ร่วมงบประมาณ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการใช้งบประมาณ และชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายก็ไม่ช้ำ เพราะการต่างคน ต่างหน่วยลงในพื้นที่ และซ้ำซ้อนกันในบ่อยครั้ง การมีหน่วยบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่สุขภาวะระดับเขต จึงเป็นการจัดโครงสร้างแบบใหม่ เป็นการยกระดับการทำงานในรูปแบบของคณะทำงานพัฒนาพื้นที่สุขภาวะระดับเขต ที่น่าจะเป็นต้นแบบการทำงานที่ยังประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและทุกคนในพื้นที่ได้ หวังว่าการดำเนินงานรูปแบบนี้ จะนำพาไปสู่การพัฒนาโครงสร้างการทำงานรูปแบบใหม่ของ กทม.ต่อไป" ผศ.ดร.กุลธิดา กล่าว


ด้าน ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม  กล่าวว่า ม.สยาม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวในพื้นที่นี้ ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะร่วมกับทุกหน่วยงาน ที่ผ่านมาให้ความสำคัญกับการปลูกฝังวิธีคิดแบบใหม่ และการเข้าถึงชุมชนในคนรุ่นใหม่ จึงได้บูรณาการการเรียนการสอน ให้นักศึกษาทุกคณะของมหาวิทยาลัยร่วมกระบวนการด้วยการเรียนรู้วิถีชุมชน  นอกจากนี้ คาดว่าในอนาคต จะพัฒนารูปแบบการศึกษาแบบใหม่ ร่วมบูรณาการไปกับการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ โดยให้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษา สมาชิกชุมชน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับเป็นการเรียนและรู้ที่นักศึกษาจะได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีจากห้องเรียน และรู้จริงจากภาคปฏิบัติ ผ่านห้องเรียนในชุมชนต่อไป


นายโฆษิต อักษรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตภาษีเจริญ กล่าวว่า สำนักงานงานเขต ต้องขอขอบคุณ ม.สยาม สสส. และภาคีเครือข่าย ที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะมาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม และที่สำคัญ เกิดการทำงานของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมี 54 ชุมชนเป็นฐานการพัฒนา รูปแบบใหม่นี้ ทำได้ไม่ง่ายในพื้นที่ แต่เขตภาษีเจริญ นับว่ามีความเข้มแข็งจากการหนุนเสริมของทุกฝ่าย โดยเฉพาะคนในชุมชน ขณะนี้การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะได้ยกระดับสู่นโยบายระดับเขตภาษีเจริญแล้ว ซึ่งสำนักงานเขตฯ ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งหน่วยบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะขึ้น โดยมีบุคลากรของเขต ชุมชนและภาคี ร่วมพิจารณาแผนการทำงานของทุกหน่วยงานที่ส่งมารวมกันที่หน่วย ฯ และจะเคลื่อนการทำงานไปพร้อม ๆ กัน ผลดีของการมองเห็นภาพรวมการทำงานร่วมกัน จะไม่ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนแต่จะเกิดพลังของการทำงาน รวมทั้งเกิดการต่อยอดขยายผลการเรียนรู้จากการดำเนินงานต่อไป  


 


 


ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

Shares:
QR Code :
QR Code