สร้างพื้นที่สร้างสรรค์ย่านเจริญกรุง

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ


ร่วมสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ย่านเจริญกรุง thaihealth


แฟ้มภาพ


หลังจากที่โลกกำลังตื่นตัวกับการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ ตอนนี้ เมืองไทยก็จริงจังกับเรื่องนี้ด้วยพื้นที่สร้างสรรค์ฟังดูเป็นเรื่องไกลความจริง แต่พื้นที่สร้างสรรค์กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยในอีกไม่ช้า โดยระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2559 จะมีการจัดกิจกรรมทดสอบและร่วม ออกแบบพื้นที่สร้างสรรค์ครั้งแรกของประเทศไทย ที่เรียกว่า "Co-create Test Day" ในย่านเจริญกรุงซึ่งเป็นย่าน การค้าที่รุ่งเรืองของไทยในอดีต


กิจกรรม "Co-create Test Day" เป็นการร่วมออกแบบพื้นที่สร้างสรรค์ โดยนำเสนอความคิดเห็นของผู้คนทั้งใน และนอกพื้นที่เจริญกรุง เพื่อใช้วิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ ในการปรับปรุงการออกแบบพื้นที่สร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและความต้องการ ผลที่ได้จากกิจกรรมในครั้งนี้ จะถูกนำเสนอเป็นแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ย่านเจริญกรุงให้เกิดขึ้นจริงในอนาคต


กิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จับมือกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อนำผลวิจัยที่ได้จากกระบวนการเชิงออกแบบมาวิเคราะห์เป็นแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ 4 แบบ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่


โดยมีโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมน้ำเป็นโครงการแรก จากจุดประสงค์เพื่อพลิกฟื้นสถาปัตยกรรมเก่าริมน้ำ ที่ทรงคุณค่าให้กลายเป็น Landmark ใหม่ของย่าน และเชื่อมต่อเส้นทาง คมนาคมหลัก-รองให้เป็นเส้นทางเข้าถึง พื้นที่ริมน้ำ ส่วนโครงการที่สองคือ โครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารร้าง โดยนำพื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้เกิด ประโยชน์สูงสุด เป็นพื้นที่พบปะใหม่ ของย่าน และจัดกิจกรรมบ่มเพาะคน สร้างสรรค์ โครงการต่อมาคือโครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวขนาดเล็ก ซึ่งเป็นการพัฒนาพื้นที่ที่ยังใช้ประโยชน์ไม่เต็มศักยภาพให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวสาธารณะของย่าน เพื่อสร้างพื้นที่พบปะ และทำกิจกรรมร่วมกัน และโครงการ สุดท้ายคือโครงการเชื่อม ตรอก ซอก ซอย เพื่อเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมหลัก-รอง ให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ ภายในย่าน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในตรอกซอกซอย


แล้วกิจกรรม Co-create Test Day จะเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะร่วมกัน ออกแบบต้นแบบพื้นที่สร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่สร้างสรรค์ของประเทศไทยในอนาคต เพื่อพื้นที่ที่ดีขึ้นของประเทศไทย

Shares:
QR Code :
QR Code