สร้างพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบ New Normal

ที่มา : สปริงนิวส์


สร้างพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบ New Normal  thaihealth


แฟ้มภาพ


"กรมอนามัย" หนุนคนไทย สร้างพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบ New Normal ห่างไกล COVID-19


แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานกิจกรรมรณรงค์วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2563 “อนามัยสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ห่างไกล COVID-19)” ณ บริเวณห้องโถงอาคาร 1 ขั้น 1 กรมอนามัย ว่า ด้วยพระกรุณาธิคุณของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ   เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงพระราชทานพระอนุญาตกำหนด ให้วันคล้ายวันประสูติของใต้ฝ่าพระบาท วันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี เป็น “วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย”


ซึ่งกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดงานวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 โดยปีนี้กรมอนามัย ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย และสมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย ร่วมรณรงค์ภายใต้แนวคิด “อนามัยสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ห่างไกล COVID-19” เพื่อส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญและร่วมกันดูแลจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ถูกสุขลักษณะและเหมาะสมในพื้นที่ชุมชน หรือสถานที่สาธารณะ ได้แก่ สถานที่ราชการ สถานที่ทำงาน สถานประกอบกิจการ การขนส่งสาธารณะ รวมถึงที่พักอาศัยให้สะอาด ปลอดภัย และเอื้อต่อการมีสุขภาพดี


“กิจกรรมรณรงค์ปีนี้เน้นสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบ “วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)” โดยให้ประชาชนมีการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี สามารถดูแลสุขภาพตนเองให้ห่างไกล COVID-19 เช่น การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย


การหมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ การทำความสะอาดพื้นผิวจุดสัมผัสร่วมในสถานที่สาธารณะบ่อยๆ รวมถึงกิจกรรม Big Cleaning Day นอกจากนี้ ได้คัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคล และองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Princess Environmental Health Award) เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กรที่เสียสละและทุ่มเทดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ โดยผู้ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม คือนางประภัสสร ขวัญกะโผะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี และผู้ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม คือองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code