สร้างต้นแบบ ‘ครูดี’ ไม่มีอบายมุข

          สพฐ.จับมือเครือข่ายงดเหล้า-บุหรี่-มีศีล 5 สร้างต้นแบบแก่ศิษย์


/data/content/25626/cms/e_bcdeilnpqtu9.jpg


          สำนักพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา (สนก.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุขทั่วประเทศ จัดพีธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุขประจำปี 2557 เพื่อสร้างต้นแบบและสร้างเครือข่ายครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในการลด ละ เลิกเหล้า-บุหรี่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขในโรงเรียนพร้อมขยายเครือข่ายไปทั่วประเทศ


          นางอ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เป็นประธานและกล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้เน้นย้ำเรื่องการมีคุณธรรมของนักเรียน และสนับสนุนให้โรงเรียนปลูกฝังการใช้ชีวิตอย่างมีสติ บุคลากรทางการศึกษาจึงถือเป็นแกนนำสำคัญที่จะช่วยขยายผลด้านการรณรงค์ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ และงดเว้นจากอบายมุขต่างๆ สำหรับการมอบรางวัลครูดีไม่มีอบายมุขนี้ถือเป็นการปลุกพลัง เป็นกำลังใจให้กับครู ทั้งนี้ หากเรามีบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง มีความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณ ก็จะทำให้เด็กไทยพัฒนามากขึ้นเกิดความร่วมมือเพื่อพัฒนาครูดีที่ไม่มีอบายมุขและเป็นต้นแบบครูทางสังคมต่อไป


/data/content/25626/cms/e_befjkptuvyz6.jpg


          ด้านเภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผอ.สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่าการยกย่องบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ ยึดถือศีล 5 เป็นปกติ ละเลิกอบายมุข โดยสร้างกำลังใจเพื่อให้เกิดการสร้างค่านิยม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมทั้งประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 230 คน จากทั่วประเทศและยังคงเดินหน้าค้นหาครูดีไม่มีอบายมุขต่อไปเพื่อให้เด็กไทยมีต้นแบบที่ดีได้ยึดถือ


          "สิ่งที่น่าห่วงในขณะนี้ คือพบว่ามีเยาวชนที่กลายเป็นนักดื่มหน้าใหม่ จึงต้องช่วยกันลดการดื่มตั้งแต่อายุน้อย และจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อครู ปี2557 ในประเด็นเกี่ยวกับอบายมุข พบว่า อบายมุขที่ผู้ปกครองเป็นห่วงมากที่สุด คือ การใช้ยาเสพติด ร้อยละ 65.1 รองลงมา คือ การสูบบุหรี่ ร้อยละ 46.1และการดื่มเหล้า/เบียร์ร้อยละ 43.9 โดยกังวลว่าสังคมสมัยนี้ไม่มีความปลอดภัย เข้าถึงอบายมุขได้ง่าย เพราะมีการเลียนแบบตัวอย่างที่ไม่ดี โดยเฉพาะการเลียนแบบครู ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นว่าครูดีไม่มีอบายมุขจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กได้เพราะเป็นจรรยาบรรณของครูอยู่แล้ว และหากมีการอบรมสั่งสอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง ก็จะช่วยลดปัญหาอื่นที่อาจตามมาได้" เภสัชกรสงกรานต์ กล่าว


 


 


          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


          ขอบคุณภาพจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

Shares:
QR Code :
QR Code