สร้างคนต้นแบบวินัยอุตสาหกรรม

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก 


สร้างคนต้นแบบวินัยอุตสาหกรรม  thaihealth


ทุ่ม 5.97ล.สร้างคนต้นแบบวินัยอุตสาหกรรม หนุนพัฒนาบุคลากร และทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน


นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กล่าวว่า พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร และทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นอย่างมาก ซึ่งในส่วนของ กพร. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของประเทศ จึงได้ร้วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมนายจ้างผู้ประกอบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในการบูรณาการภารกิจการพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดทำ "โครงการต้นแบบการเสริมสร้างวินัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา" ให้แก่กลุ่มเป้าหมายคือเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เพื่อสร้างกำลังแรงงานให้มีคุณภาพ และเพิ่มทักษะนิสัย อุตสาหกรรม หรือวินัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน นำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน


นอกจากนี้ ยังเป็นโครงการที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของ กพร. ในการพัฒนาทักษะรองรับการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 นิสัย อุตสาหกรรม 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ และการประเมินความเสี่ยงตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2555


นายธีรพลกล่าวต่อไปว่า การดำเนินงานโครงการนี้ จะเป็นการจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้เข้ารับการฝึก ในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ของ กพร. ในสาขาอาชีพต่างๆ จำนวน 1,235 คน ในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ พิษณุโลก สระแก้ว สุราษฎร์ธานี ตรัง นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี เชียงใหม่ และเชียงราย ซึ่งกำหนดแผนจัดอบรมแบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยระยะที่ 1 ฝึกอบรม 3 วัน (วันศุกร์-อาทิตย์) ระยะเวลาการฝึก 12 ชั่วโมง


สร้างคนต้นแบบวินัยอุตสาหกรรม  thaihealthระยะที่ 2 การสร้างความคุ้นเคยระหว่างการฝึกในหน่วยงาน กพร.เท่านั้น ซึ่งสมาคมจะจัดทำสมุดเพื่อบันทึกการเสริมสร้างวินัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีเพื่อนร่วมสาขาการฝึก จะเป็นผู้ประเมินเป็นรายวัน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินการฝึกรายสัปดาห์ และมีอาจารย์ผู้สอนประเมินผลการฝึกบุคคลรายเดือน และระยะที่ 3 เป็นการประเมินผู้รับการฝึก และได้รับวุฒิบัตรเพื่อมอบให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกดังกล่าว


นอกจากนี้ จะมีการจัดฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบของ กพร. ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 11 แห่ง แห่งละ 10 คน รวม 110 คน โดย สสส. ให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจำนวน 5.97 ล้านบาท และมีสมาคมนายจ้างผู้ประกอบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นผู้บริหารโครงการ โดยจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

Shares:
QR Code :
QR Code