สรุป 7 วัน “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” 5,164 คัน

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ


สรุป 7 วัน


แฟ้มภาพ


สรุป 7 วัน มีกระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 310,012 ครั้ง จับยึดรถ" 5,164 คัน


พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง ทีมโฆษก คสช. เปิดเผยว่า จากนโยบายสร้างความปลอดภัยในการสัญจรของ คสช. และรัฐบาล ด้วยมาตรการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 "ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ" ตั้งแต่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ตำรวจ ฝ่ายปกครอง รวมทั้งอาสาสมัครป้องกันภัย ได้ร่วมกันจัดตั้งจุดบริการประชาชนและด่านตรวจในเส้นทางต่างๆ รวมถึงสถานีขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกและเข้มงวดในมาตรการ "ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ" ซึ่งประชาชนและผู้ใช้เส้นทางสัญจรได้ตอบรับในมาตรการและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี


โดยตลอด 7 วันที่ผ่านมา มีกระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 310,012 ครั้ง (แยกเป็น รถจักรยานยนต์ 170,168 ครั้ง รถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ส่วนบุคล 139,844 ครั้ง)


เจ้าหน้าที่เก็บรักษารถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไว้ทั้งสิ้น 5,164 คัน (แยกเป็น รถจักรยานยนต์ 3,859 คัน และรถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ส่วนบุคล 1,305 คัน)


ยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้ 8,312 คน  (แยกเป็น รถจักรยานยนต์ 4,774 คน และ รถยนต์ 3,538 คน)


ส่งดำเนินคดี 245,954 คน (แยกเป็น รถจักรยานยนต์ 143,853 คน รถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ส่วนบุคล 102,101 คน)


สำหรับสถิติจากมาตรการ "ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ" ในปีนี้  คสช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำข้อมูลไปพิจารณากำหนดแนวทางป้องกันในทุกมิติ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่มีผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมขอบคุณประชาชนที่ปฏิบัติตามกฎหมายและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี ทำให้ไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่ากังวล ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้ง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่ทุ่มเท เสียสละ ปฏิบัติงานดูแลประชาชนอย่างเต็มที่

Shares:
QR Code :
QR Code