สรุปงาน รร.สุขภาวะทางเพศ ระดับประถม

ที่มา : แฟนเพจ Healthy Sexuality Club


ภาพประกอบจากแฟนเพจ Healthy Sexuality Club


สรุปงาน รร.สุขภาวะทางเพศ ระดับประถม thaihealth


กิจกรรมการสรุปบทเรียนการทำงาน โครงการโรงเรียนสุขภาวะทางเพศระดับประถมศึกษา ซึ่งกลุ่มมานีมานะ ดำเนินการในโรงเรียนสุทธิ์รักษ์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในช่วงปีการศึกษาที่ผ่านมา


คุณครูทุกระดับชั้น ได้นำเสนอประสบการณ์ทำงานจากการที่โรงเรียนได้นำแนวคิดเรื่องเพศเชิงบวกมาปรับใช้ ในการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมเสริม ทำให้เด็กนักเรียนสามารถดูแลตัวเองให้มีสุขอนามัยที่ดี และปลอดภัยในเรื่องเพศ รวมทั้งเกิดบรรยากาศที่เป็นมิตร เด็กๆ สามารถสอบถามคุณครูเมื่อมีข้อสงสัยต่างๆ ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง


ทั้งนี้ โครงการโรงเรียนสุขภาวะทางเพศระดับประถมศึกษา ดำเนินการภายใต้แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Shares:
QR Code :
QR Code