สมุทรสงครามเอาจริง แก้ปัญหาเด็ก-เยาวชนดื่มแอลกอฮอล์

 

สมุทรสงครามเอาจริง รณรงค์สร้างจิตสำนึก ให้ประชาชนทำให้งานบุญประเพณีเป็นงานปลอดเหล้า  เร่งแก้ปัญหาเด็ก-เยาวชนดื่มเหล้า

นายธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบายจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ถือปฏิบัติ ดังนี้ คือให้ส่วนราชการ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสำคัญในเรื่องการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะการห้ามขายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี รวมถึงในพื้นที่ห้ามขาย ห้ามดื่ม อาทิ สถานที่ราชการ สถานศึกษา สวนสาธารณะ และวัด

รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบว่า หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวถือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันทำให้งานบุญประเพณี อาทิ งานศพ งานบวช และงานบุญอื่น ๆ เป็นงานปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน ได้ทราบและถือปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ 3 ฉบับดังนี้

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ. 2555 (ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถขณะวิ่งบนทาง) , ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการ โรงงาน พ.ศ. 2555 , ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ. 2555 ดำเนินการจัดระเบียบสังคม โดยให้อำเภอกวดขันสถานบริการโดยเฉพาะร้านเหล้า ผับ บาร์ ที่ตั้งอยู่บริเวณรอบสถานศึกษา ไม่ให้มีการทำผิดกฎหมาย เป็นแหล่งมั่วสุมของเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นการลดพื้นที่เสี่ยง จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป และให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติอีกด้วย

 

 

ที่มา : สำนักข่าวเนชั่น

 

Shares:
QR Code :
QR Code