สมุดบันทึกสุขภาพ ผ่านระบบดิจิทัล

ที่มา : มติชน


สมุดบันทึกสุขภาพ ผ่านระบบดิจิทัล thaihealth


แฟ้มภาพ


ปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิต รวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพซึ่งนับเป็นส่วนสำคัญที่เทคโนโลยีสามารถช่วยให้แพทย์ พยาบาลทำงานได้รวดเร็วและมีความแม่นยำยิ่งขึ้น  "สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุผ่านระบบดิจิทัล บล็อกเชน" ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเตือนภัยปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ แม่และเด็กในการเข้ารับการรักษาพยาบาล หวังเป็นต้นแบบในงานสาธารณสุขไทย


นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า จากแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานในสถิติเชิงสังคม รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้บริการโทรคมนาคมสาธารณะสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ส่งเสริมการพัฒนาระบบโทรคมนาคมเฉพาะทางสำหรับผู้พิการ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้ประโยชน์จากบริการโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน ชุมชนและสังคม เพื่อรองรับการพัฒนาไปสู่สังคมดิจิทัล


เช่นเดียวกับการดำเนินโครงการสมุดบันทึกสุขภาพและอาหารปลอดภัยบนเพอร์มิชชั่นบล็อกเชน โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากปัญหาการใช้สมุดบันทึกสุขภาพที่เป็น กระดาษสมุดในปัจจุบัน มีการสูญหายบ่อยครั้ง ทำให้ข้อมูลที่บันทึกไว้สูญหายและไม่สามารถกู้คืนได้ รวมถึงการแชร์ข้อมูลในสมุดบันทึกสุขภาพระหว่างหน่วยบริการสุขภาพ หน่วยงานกำกับนโยบาย ไม่มีประสิทธิภาพ และไม่มีกลไกที่จะทำให้ข้อมูลเป็นข้อมูลที่ตรงกัน (singlesource of truth) ระหว่างหน่วยงาน ทางด้านหน่วยงานฝ่ายนโยบาย ได้แก่ กรมอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานระดับชุมชน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด ไม่มีข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรงเพียงพอ เพื่อการติดตามดูแลและวางแผนสุขภาพประชาชนในพื้นที่


นอกจากนี้ปัญหาที่เจ้าของข้อมูล (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แม่และเด็ก) ไม่สามารถนำข้อมูลของตนเองไปใช้โดยหน่วยงานอื่นได้ ดังนั้นจึงเป็นที่มาในการส่งเสริมและสนับสนุน โดยทาง กทปส.ได้มอบทุนพัฒนาและวิจัยให้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น "โครงการสมุดบันทึกสุขภาพและอาหารปลอดภัยบน เพอร์มิชชั่นบล็อกเชน" ขึ้น


สำหรับ "โครงการสมุดบันทึกสุขภาพและอาหารปลอดภัยบนเพอร์มิชชั่น บล็อกเชน" ซึ่งได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจาก กทปส. ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กสทช. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรมอนามัย และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องมือ (สมุดบันทึกสุขภาพและอาหารปลอดภัย) มาช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเตือนภัยปัญหาสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ แม่และเด็ก ด้วยเฟรมเวิร์ก permissioned blockchain ซึ่งจะเป็นต้นแบบในงานสาธารณสุขไทย นอกจากนี้ยังได้นำระบบไปใช้งานในพื้นที่ นำร่อง เพื่อแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และลดทัศนคติเชิงลบต่อการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) จากการได้รับข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต และสังคมออนไลน์ที่สับสน แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนนโยบายและชุมชน


ทั้งนี้ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการ ขับเคลื่อนและดำเนินโครงการสมุดบันทึกสุขภาพและอาหารปลอดภัยบนเพอร์มิชชั่นบล็อกเชน ในครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นสมุดบันทึกสุขภาพและอาหารปลอดภัย ที่พร้อมใช้งานสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ แม่และเด็กเพื่อบันทึกสุขภาพของแต่ละคนอยู่ในรูปแบบดิจิทัล อีกทั้งยังทำให้กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ แม่และเด็ก มีข้อมูลเพื่อการดูแลสุขภาพของตนเองที่เสมือนมีข้อมูลติดตัวตลอดเวลาเมื่อไปตรวจรักษาหรือฉีดวัคซีน รวมถึงยังทำให้แพทย์ผู้รักษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการรักษาพยาบาลสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ตรงกัน โดยจะมีระดับการเข้าถึงข้อมูลที่ต่างกันเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล


นายนิพนธ์ จงวิชิต ผู้อำนวยการกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ กล่าวเสริมว่า กทปส.มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมได้ครอบคลุมและทั่วทุกพื้นที่ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การพัฒนาบุคลาการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในปี 2561 กทปส.ให้ทุนสนับสนุน "โครงการสมุดบันทึกสุขภาพและอาหารปลอดภัยบนเพอร์มิชชั่น บล็อกเชน" โดยมีประชาชนที่เข้าใช้งานระบบนำร่องในช่วงแรกประมาณ 1,000 คน ในเขตการดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ระดับตำบล 6 แห่ง จังหวัดเชียงใหม่


ทั้งนี้โครงการสมุดบันทึกสุขภาพและอาหารปลอดภัยบนเพอร์มิชชั่นบล็อกเชน จะเป็นเครื่องมือและกลไกขับเคลื่อนประเทศ พร้อมยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสุขภาพของประชาชนไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ แม่และเด็ก ให้มีสุขภาพที่ดีปลอดโรคด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล บล็อกเชน

Shares:
QR Code :
QR Code