สมัชชาพลเมืองจิตอาสา ‘พังงาแห่งความสุข’

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


สมัชชาพลเมืองจิตอาสา 'พังงาแห่งความสุข' thaihealth


ภาคประชาชนพังงาจัดงาน “สมัชชาพลเมืองจิตอาสา นโยบายประชาชน..สู่..พังงาแห่งความสุข”


ศูนย์ศึกษาวิจัย ศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัดพังงา ประมาณ 2,000 คน จัดงาน “สมัชชาพลเมืองจิตอาสา…นโยบายประชาชน สู่…พังงาแห่งความสุข” โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้วาราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงาน นายบำรุง ปิยนามวานิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นายนายกิตติ ทวีทรัพย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา นายสมเกียรติ รัตนรังษิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดพังงา และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ


นายแพทย์อุทัย จินดาพล ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดพังงา กล่าวว่า จังหวัดที่ครองแชมป์สุขมากที่สุด ต่อเนื่องติดกัน 2 ปี ในปี พ.ศ.2552 และ พ.ศ.2553 คือ จังหวัดพังงา ต่อมาในปี พ.ศ.2554 จากการสำรวจของเอแบคโพลล์ ได้รายงานว่า พังงา เป็นจังหวัดที่ประชาชนอยู่แล้วมีความสุข อันดับที่ 3 รองจากจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนปี พ.ศ.2555 และ 2556 จังหวัดพังงา อยู่ลำดับ 3 รองจากจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2557-2558 จังหวัดพังงา กลับมาเป็นที่ 2 รองจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน


ภาคประชาชนในจังหวัดพังงา ขับเคลื่อนมายาวนานกว่า 10 ปี จึงสรุปบทเรียนร่วมกันว่า กระบวนการประชาชน ประชาสังคม ปละภาคส่วนต่างๆ ของสังคมต้องทำความเข้าใจให้เป็นไปในทางที่สอดคล้องกัน เพื่อขับเคลื่อนและดำเนินการที่เป็นธรรมชาติ สร้างสังคมให้เป็นสังคมที่มีเศรษฐกิจดี มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ มีความสงบ สันติ ไม่ทอดทิ้งกัน รู้รัก สามัคคี สิ่งแวดล้อมดี วัฒนธรรมดี มีสุนทรียะ ประชาชนมีการศึกษาดี มีสุขภาพดี สังคมมีสุขภาวะและมีความเป็นธรรม คือทำให้ชุมชนเข้มแข็ง โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ , สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน , สสส. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานภาครัฐ ผู้นำท้องที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การสนับสนุน


ทั้งหมดเป็นความร่วมมือขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรมในพื้นที่ เกิดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนพังงาแห่งความสุข เกิดแผนงานการขับเคลื่อนร่วม ให้เกิดเป็นสัญญาประชาคมร่วมกันทางเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ จึงเกิดงาน “สมัชชาพลเมืองจิตอาสา…นโยบายประชาชน สู่…พังงาแห่งความสุข” ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ มีการเสนอนโยบาย การพัฒนาจังหวัดพังงา เพื่อเป็นจ้อตกลงร่วมกัน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ