สภาคนแพร่ หนุนสืบทอดวัฒนธรรมฟื้นบ้านต่อเนื่อง

ในการเสวนาเวทีสภาคนแพร่ “ปฏิบัติการคิดดี ทำดี เพื่อสร้างเมืองแพร่ เมืองแห่งสุข” ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ร่วมกับประชาคมสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดแพร่ ที่บ้านแก้ววันนา อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างสุข

สภาคนแพร่ หนุนสืบทอดวัฒนธรรมฟื้นบ้านต่อเนื่อง

บนเวทีมีการพูดคุยกันทั้งทางด้านวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย ด้านเกษตร การศึกษา ตลอดจนปัญหาอุปสรรค์ในการดำรงชีพ โดยมีตัวแทนภาครัฐ เอกชน ผู้นำท้องถิ่น สื่อมวลชน และประชาชนร่วมเวทีจำนวนมาก ซึ่งมีหลายฝ่ายแสดงความห่วงใยต่อการสืบทอดวัฒนธรรมพื้นบ้าน

โดยเฉพาะภาษาและถิ่น ศิลปวัฒนธรรมดั่งเดิม ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม ควรช่วยกันดูแล โดยเน้นให้ความสำคัญทุกฝ่าย ตั้งแต่เยาวชน ไปจนถึงผู้สูงอายุ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

สำหรับโครงการแพร่ เมืองแห่งความสุข ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ที่ผ่านมาได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การสร้างเมืองแพร่ เมืองแห่งความสุข โดยกิจกรรมหนึ่งก็คือ การจัดเวทีสภาคนแพร่ เพื่อระดมความคิดเห็นจากคนเมืองแพร่หลากหลายอาชีพ

สภาคนแพร่ หนุนสืบทอดวัฒนธรรมฟื้นบ้านต่อเนื่อง

ซึ่งได้คัดเลือกตำบลในพื้นที่จังหวัดแพร่รวม 7 แห่ง เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร ชุมชน ท้องถิ่น โดยเชื่อมการทำงานบูรณาการในระดับพื้นที่ สู่การพัฒนาสูงเมืองแพร่ เมืองแห่งความสุข เป็นการสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน ผ่านกิจกรรมของชุมชนโดยชุมชน ภายใต้วิถีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อมที่ที่เอื้อต่อสุขภาวะ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชน

พื้นที่นำร่อง 7 แห่งประกอบด้วย ตำบลในเวียง, ตำบลพระหลวง, ตำบลแม่หล่าย, ตำบลบ้านกาศ, ตำบลแม่ยางตาล, ตำบลเหมืองหม้อ และตำบลเวียงต้า โดยจะเวียนไปจัดเวทีสภาคนแพร่ตามตำบลต่างๆ ในทุกเดือน

 

ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code