สพฐ.จัดกิจกรรมใหญ่ วันภาษาไทยแห่งชาติ

สพฐ.จัดกิจกรรมใหญ่ วันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 ก.ค.นี้ ณ จ.สุราษฎร์ฯ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทย

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2556 เพื่อเผยแพร่รณรงค์และกระตุ้นให้เด็กเยาวชนตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาไทย รู้จักอ่านเขียนและใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ สอดคล้องตามมาตรฐานหลักสูตร ประกอบกับ สพฐ.มีนโยบายเร่งรัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาหลัก ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง มีพัฒนาการทางภาษาไทยเป็นไปตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนั้น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฎาคมนี้ สพฐ.จึงได้จัดให้มีโครงการอนุรักษ์ภาษาไทย ระหว่างวันที่ 26-29 ก.ค. ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะความสามารถนักเรียนด้านภาษาไทยแเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ และเชิดชูเกียรติโรงเรียน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้ง ศึกษานิเทศภาษาไทย ที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยดีเด่น ตลอดจนมอบโล่รางวัล ให้แก่ครูและนักเรียนที่ร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับประเทศ และมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การอภิปรายและสัมมนาการใช้ภาษาไทยในหัวข้อ สื่อมวลชน: ต้นแบบการใช้ภาษาไทย โดยมีนักจัดรายการวิทยุและพิธีกรรายการโทรทัศน์ร่วมอภิปราย นอกจากนี้ ยังมีเวทีความรู้หลากหลายเกี่ยวกับภาษาไทยในแง่มุมต่างๆ ทั้งด้านหลักภาษาไทย การใช้ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ทำนองเสนาะและเพลงพื้นบ้าน โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงและผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาไทย

รวมถึงมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ของนักเรียนชั้น ป.1-ป.3 เขียนเรื่องจากภาพ นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 เขียนเรียงความคัดลายมือ นักเรียนชั้น ม.3-ม.4 แข่งขันอ่านเอาเรื่อง นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 แต่งกลอนสุภาพ และนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 เขียนรายงานเชิงวิชาการ โดยการแข่งขันทุกประเภท มีโล่และเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะเลิศ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งภาษาและวัฒนธรรมไทยที่ยั่งยืน

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code