สธ.เล็งเพิ่มสิทธิประโยชน์พื้นฐานกลุ่มเปราะบาง

ที่มา : มติชน 


สธ.เล็งเพิ่มสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานให้กลุ่มเปราะบาง thaihealth


แฟ้มภาพ


สธ.เล็งเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านยา วัคซีน อุปกรณ์ทางการแพทย์ และการให้บริการที่เหมาะสมให้กลุ่มเปราะบาง อาทิ พระสงฆ์ และผู้ต้องขัง คนพิการ เป็นต้น


นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้สัมภาษณ์หลังมอบนโยบายทิศทางความร่วมมือกับกลไกนโยบายหลักประกันสุขภาพระดับโลก เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หลักประกันสุขภาพในประเทศ ในเวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วไปต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ว่า เรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2561 มาจากผลของการทำงานในรูปแบบประชารัฐ ที่มีการรับฟังเสียงของประชาชนเพื่อนำมาสู่การเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านยา วัคซีน อุปกรณ์ทางการแพทย์ และการให้บริการที่เหมาะสม หลายเรื่องที่ดำเนินการเป็นที่ยอมรับจากประชาชนมากขึ้น เช่น การเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา ที่ผู้ป่วยยินดีจ่ายเพิ่มเมื่อมารับบริการ และได้รับบริการที่ดี ช่วยลดความแออัดของผู้ป่วยช่วงเวลากลางวันได้มาก ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายการเปิดคลินิกพิเศษไปยังโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไปที่มีความพร้อม


นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า สำหรับสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข เบื้องต้นมีการพิจารณาเพิ่มสิทธิให้กับกลุ่มเปราะบาง อาทิ พระสงฆ์ และผู้ต้องขัง คนพิการ เป็นต้น ที่ยังมีอุปสรรคในการเข้าถึงบริการ เช่น ในส่วนของการดูแลผู้ต้องขังจะมีการประสานระบบร่วมกับสถานพยาบาลของราชทัณฑ์เพื่อให้สิทธิดูแลสุขภาพผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยแบบองค์รวม ทุกโรค โดยเฉพาะโรคติดต่อ เช่น วัณโรค เป็นต้น ทั้งนี้ คิดว่าน่าจะผลักดันให้เกิดขึ้นภายในรัฐบาลชุดนี้

Shares:
QR Code :
QR Code