สธ.เร่งเสริมทักษะดูแลสุขภามเณร

ที่มา : ข่าวสด


สธ.เร่งเสริมทักษะดูแลสุขภามเณร thaihealth


แฟ้มภาพ


สธ.หวั่น'สามเณร'ร.ร.ปริยัติฯอ้วน  เร่งเสริมทักษะดูแลสุขภาพ-พัฒนาโภชนาการ


นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มาตั้งแต่ปี 2523 เป็นต้นมา เพื่อช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น แต่ยังมีเด็กและเยาวชนจำนวนมากที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษาและได้เข้าบรรพชาเป็นสามเณร เพื่อรับการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม สามัญศึกษา ที่จัดการศึกษาทั้งสายสามัญและสายนักธรรมบาลีควบคู่กัน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย


ทั้งนี้ พระองค์ทรงเริ่มอุปถัมภ์โรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดน่าน ตั้งแต่ปี 2547 และขยายพื้นที่เป้าหมายเป็นจังหวัดเชียงราย แพร่ พะเยา ต่อมาเพิ่มเป็นจังหวัดลำปาง ศรีสะเกษ ซึ่งขณะนี้มีโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ จำนวน 68 แห่ง


นพ.ดนัย กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา กรมอนามัยร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เป้าหมาย ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ และพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ พัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความรู้ ทักษะสุขภาพ คัดกรองเฝ้าระวังสุขภาพ และส่งเสริมพัฒนาสภาพอนามัยแวดล้อมโรงเรียน ส้วมสุขอนามัย สถานที่จำวัด เป็นต้น แต่ยังคงพบปัญหาด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น


จากสถานการณ์รายงานผลภาวะโภชนาการของสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในโครงการตามพระราชดำริ ปีการศึกษา 2560 พบว่า สามเณรมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ภาพรวม จังหวัดแพร่ ร้อยละ 18  น่าน สูงสุด ร้อยละ 23 พะเยา ร้อยละ 20 ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำรวจภาวะโภชนาการสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมของศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2555, 2557, 2560 พบว่า สามเณรมีภาวะอ้วน ร้อยละ 9.7, 11.7, 17.9 เพิ่มขึ้นตามลำดับ สูงเกินเป้าหมายที่กำหนด อันจะส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพร่างกายในระยะยาว ทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ได้

Shares:
QR Code :
QR Code