สธ. เร่งผลิตหมอ 3 สาขา

 ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์


สธ. เร่งผลิตหมอ 3 สาขา  thaihealth


แฟ้มภาพ


          สธ.เร่งผลิต สร้างแรงจูงใจ หมอสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ระบาดวิทยา และเวชศาสตร์ครอบครัว ทั้งการปรับอัตราค่าตอบแทนและความก้าวหน้าด้านวิชาชีพ ตอบสนองผู้ป่วยฉุกเฉินที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉินมากกว่า 35 ล้านครั้งต่อปี รองรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข และการดูแลประชาชนแบบญาติ


                นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มอบของที่ระลึกสำหรับผู้เกษียณราชการในปี 2560 ประกอบด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. , ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 1, เขตสุขภาพที่ 10 สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 8, อธิบดีกรมการแพทย์, อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ก่อนการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 9/2560


          โดยในวันนี้ที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มการผลิตและสร้างแรงจูงใจแพทย์ 3 สาขา ได้แก่ 1.สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปัจจุบันมีแพทย์ในระบบเพียง 173 คน ในขณะที่มีผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ารับบริการในห้องฉุกเฉินทั่วประเทศกว่า 35 ล้านครั้งต่อปี และความต้องการแพทย์สาขานี้ของประเทศอยู่ที่ 1,000 คน ได้มีแผนการผลิตให้ตามเป้าหมายคือ 1,560 คนใน 10 ปี 2.สาขาระบาดวิทยา ปัจจุบันมีแพทย์สาขานี้ 150 คน ในขณะนี้ความต้องการแพทย์เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขอาทิ ภัยพิบัติหรือโรคระบาด มีมากถึง 352 คน ดังนั้นได้มีแผนดำเนินการร่วมกับกรมควบคุมโรค ผลิตแพทย์ระบาดวิทยาภาคสนาม เป้าหมาย 352 คนใน 10 ปี


          และ 3.สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ในปี 2560 มีแพทย์สาขานี้ 384 คน โดยความต้องการของประเทศอยู่ที่ 6,500 คนภายใน 10 ปี เพื่อดูแลประชากร 65 ล้านคน ได้มีแผนการผลิตใน 3 ระบบคือ 1. ต่ออายุราชการและอบรมระยะสั้น 2. อบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อสอบวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 3. ขยายกำลังผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในระดับเขต


          ในด้านแรงจูงใจให้แพทย์สนใจเข้ารับการศึกษาต่อเนื่อง กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ศึกษาเพื่อปรับเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน รวมทั้งเพิ่มความก้าวหน้าด้านวิชาชีพในการเข้าสู่ตำแหน่งเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ เพื่อให้มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินเพียงพอ ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินให้ได้รับการดูแลตามมาตรฐานที่ห้องฉุกเฉิน มีแพทย์ระบาดวิทยารองรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข และมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพียงพอในการดูแลประชาชนแบบญาติ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ